پراکنش و تنوع دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

3 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

چکیده

      با وجود کلیه مطالعات انجام شده بر روی دوجورپایان، تاکنون دوجورپایان ساکن بسترهای گلی سواحل شرقی بحرکان مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته ‌اند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی دوجورپایان منطقه ذکر شده، در دو فصل بهار و تابستان در سال 1392 انجام گرفت. نمونه ‌برداری به‌ طور ماهانه و با استفاده از گراب ون ویین (با سطح 0/0625 مترمربع) از 5 ایستگاه و در اعماق 25-6 متر انجام شد. سپس نمونه‌ ها شمارش گردیده و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. در این بررسی 7 خانواده و 9 جنس شناسایی گردیدند که اسامی علمی جنس‌ های شناسایی شده عبارت از:Ampithoe، Ampelisca، Byblis، Gammaropsis، Microphotis، Cheiriphotis، Gammarus، Ceradocus و Ericthonius هستند. درصد فراوانی هر یک از جنس ‌ها در طول مدت مطالعه محاسبه شد و مشخص گردید که جنس Ampithoe با 39/47% درصد و Ampelisca با 35/52% درصد، بیش ‌ترین درصد فراوانی را دارا بودند. براساس شاخص‌ های تنوع زیستی محاسبه شده، حداکثر تنوع دوجورپایان در فروردین ماه گزارش شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن کای اسکوئر نیز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن فراوانی دوجورپایان و ماه‌ های مختلف ارتباط معنی ‌داری وجود دارد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها