پراکنش و تنوع دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

3 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

چکیده

      با وجود کلیه مطالعات انجام شده بر روی دوجورپایان، تاکنون دوجورپایان ساکن بسترهای گلی سواحل شرقی بحرکان مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته ‌اند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی دوجورپایان منطقه ذکر شده، در دو فصل بهار و تابستان در سال 1392 انجام گرفت. نمونه ‌برداری به‌ طور ماهانه و با استفاده از گراب ون ویین (با سطح 0/0625 مترمربع) از 5 ایستگاه و در اعماق 25-6 متر انجام شد. سپس نمونه‌ ها شمارش گردیده و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. در این بررسی 7 خانواده و 9 جنس شناسایی گردیدند که اسامی علمی جنس‌ های شناسایی شده عبارت از:Ampithoe، Ampelisca، Byblis، Gammaropsis، Microphotis، Cheiriphotis، Gammarus، Ceradocus و Ericthonius هستند. درصد فراوانی هر یک از جنس ‌ها در طول مدت مطالعه محاسبه شد و مشخص گردید که جنس Ampithoe با 39/47% درصد و Ampelisca با 35/52% درصد، بیش ‌ترین درصد فراوانی را دارا بودند. براساس شاخص‌ های تنوع زیستی محاسبه شده، حداکثر تنوع دوجورپایان در فروردین ماه گزارش شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن کای اسکوئر نیز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن فراوانی دوجورپایان و ماه‌ های مختلف ارتباط معنی ‌داری وجود دارد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and Diversity of Amphipoda of Eastern Bahracan shores in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Leila Mohammadi Dehcheshme 1
  • Forough Papahn Shoshtari 1
  • Simin Dehghan Madise 2
  • Rahim Chini pardaz 3
1 Department of Biology, University of Shahid chamran, Ahvaz
2 Aquaculture Institute of south, Ahvaz
3 Department of Statistic and Mathematics, University of Shahid chamran, Ahvaz
چکیده [English]

Despite of  all the studies on the Amphipoda, as yet Amphipoda inhibiting in the eastern shores muddy substrates of Bahracan, have not been studies. The present investigation, aims to identify the Amphiopods in Bahracan which was done during the seasons of spring and summer of 1392. Sampling was done by using vanveen Grab (with 0.0625m² surface area) from 5 stations and in 6-25m depth. The samples were counted and identified through the valid identification keys. In this study 7 families and 9 genera were identified. genera are:  Ampithoe, Ampelisca, Byblis, Gammaropsis, Microphotis, Cheiriphotis, Gammarus, Ceradocus and  Ericthonius . Percentage of frequency for  each genus was calculated. The highest percentage of frequency was observed in two genera, Ampithoe with ratio of  39.47% and Ampelisca with ratio of  35.52%., Diversity indexes were calculated and the maximum variation of Amphipoda was reported in April. Chi-square test results was showed a significant correlation between the frequency of Amphipods and different months (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amphipoda
  • Eastern shores of Bahracan
  • Identification
  • Ampeliscia
  • Ampithoe