پراکنش و فراوانی راسته Ephemeroptera (یک روزه ها) در رودخانه شفارود - استان گیلان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

پراکنش و فراوانی اعضای راسته Ephemeroptera (یک روزه ‌ها) که یکی از مهم ترین راسته های حشرات آبزی در آب های جاری هستند در رودخانه شفارود (یکی از رودخانه هابی ورودی به دریای خزر) در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پس از بررسی مقدماتی و بازدید مسیر رودخانه، تعداد شش ایستگاه نمونه برداری از بالادست تا مصب رودخاته انتخاب شد. نمونه برداری به ‌صورت ماهیانه از (تیر۱۳٩٢ تا خرداد۱۳٩۳) صورت پذیرفت. برای نمونه ‌برداری از نمونه ‌بردار سوربر با چشمه ٥۰۰ میکرون با سطح مقطع ۱۶۰۰سانتی متر مربع استفاده گردید. نمونه ‌های جمع‌ آوری شده پس از جداسازی از رسوبات بلافاصله درمحلول فرمالین با غلظت ٤%  تثبیت و برای شمارش و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند.هم زمان با نمونه ‌برداری از کفزیان پارامترهای فیزیکی نظیر(درجه حرارت هوا وآب) و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول و فیزیکوشیمیایی ( شامل هدایت الکتریکی(EC)،اسیدیته (pH) و شوری ) نیز اندازه‌ گیری شدند. درمجموع ٨١٠٠ نمونه از راسته Ephemeroptera جمع‌ آوری و در آزمایشگاه شناسایی شدند. در این بررسی تعداد ٥ خانواده و ٩ جنس از راسته Ephemeroptera شناسایی ‌گردید. از بین خانواده‌ های شناسایی شده خانواده ‌های Baetidae و Heptagenidae و از بین جنس‌ های مشاهده شده نیز جنس های Baetis و Rhithrogena به‌ ترتیب بالاترین فراوانی را دارا بودند. اختلاف آماری معنی ‌دارای در فراوانی Ephemeroptera در بین ایستگاه ‌های بالادست و پایین دست در اغلب فصول مشاهده شده است (0/05 >p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and abundance of order Ephemeroptera in Shafaroud River- Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Tokame Jahani
  • Javid Imanpure Namin
  • Majid reza Khosh kholgh
Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

Distribution and abundance of order Ephemeroptera, an important  insect order in running waters was examined in Shafaroud River (a river entering the Caspian Sea). For this purpose following preliminary visit to the river some 6 sampling stations were selected from upstream to the estuary of the river. Monthly sampling was carried out from July 2013 to June 2014. A Surber sampler with mesh size of 500µ and area of 0.16 m2 were used for sampling. The collected samples were isolated from debris and sediments, immediately preserved in 4% formalin solution and  transferred to the laborator for identification and enumeration. Some physical such as (air and temperature )and chemical parameters of the water such as dissolved oxygen(DO), and physicochemical parameters of the water  were including electron conductivity (EC)Acidity( pH) and salinity,  were measured simultaneously with benthos sampling at all sampling sites. In total 8100 specimens belonging to 5 families and 9 genera of Ephemeroptera were collected and identified out of which Heptagenidae and Baetidae were the dominant families and Baetis and Rhithrogena dominant genera respectively. In most seasons Significant statistical difference were observed between upstream and downstream sampling stations (p ≤ 0.05).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthos
  • Ephemeroptera
  • Shafaroud River
  • Guilan province