اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

3 گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز. صندوق پستی: 139

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات سطوح مختلف لاکتوفرین جیره بر عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه‌ ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) با میانگین وزنی 0/3±7/64 گرم بود. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار در داخل مخازن فایبرگلاس 300 لیتری انجام شد. ماهیان به‌ مدت 42 روز با جیره‌ های حاوی 0، 400 و 800 میلی‌ گرم لاکتوفرین در هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در پایان آزمایش نمونه‌ های خون، پلاسما و موکوس جمع‌ آوری شد. نتایج حاصل نشان داد که لاکتوفرین جیره عملکرد رشد و تغذیه ماهی صبیتی را تغییر نداد (0/05<P). فعالیت باکتری‌ کشی موکوس به ‌صورت معنی‌ داری در ماهیان تغذیه شده با 800 میلی‌ گرم لاکتوفرین به ‌صورت معنی‌ داری افزایش یافت (0/05>P)، با این ‌حال سایر پارمترهای ایمنی غیر‌اختصاصی شامل تعداد گلبول‌ های سفید، ایمنوگلوبولین کل، لیزوزیم، کمپلمان، فعالیت باکتری‌ کشی پلاسما و موکوس به‌ وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار نگرفت (0/05<P). اما میزان هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول‌ های قرمز در گروه شاهد با تیمار 1 و 2 اختلاف معنی ‌دار نشان دادند (0/05>P). به‌ طورکلی، این مطالعه نشان داد که فاکتورهای خونی به ‌وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، می توان نتیجه‌ گیری کرد که تغذیه ماهی صبیتی با جیره حاوی 400 و 800 میلی‌ گرم لاکتوفرین برای یک دوره 6 هفته‌ ای پاسخ ایمنی غیراختصاصی و عملکرد رشد را افزایش نمی‌ دهد.

کلیدواژه‌ها