اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

3 گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز. صندوق پستی: 139

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات سطوح مختلف لاکتوفرین جیره بر عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه‌ ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) با میانگین وزنی 0/3±7/64 گرم بود. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار در داخل مخازن فایبرگلاس 300 لیتری انجام شد. ماهیان به‌ مدت 42 روز با جیره‌ های حاوی 0، 400 و 800 میلی‌ گرم لاکتوفرین در هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در پایان آزمایش نمونه‌ های خون، پلاسما و موکوس جمع‌ آوری شد. نتایج حاصل نشان داد که لاکتوفرین جیره عملکرد رشد و تغذیه ماهی صبیتی را تغییر نداد (0/05<P). فعالیت باکتری‌ کشی موکوس به ‌صورت معنی‌ داری در ماهیان تغذیه شده با 800 میلی‌ گرم لاکتوفرین به ‌صورت معنی‌ داری افزایش یافت (0/05>P)، با این ‌حال سایر پارمترهای ایمنی غیر‌اختصاصی شامل تعداد گلبول‌ های سفید، ایمنوگلوبولین کل، لیزوزیم، کمپلمان، فعالیت باکتری‌ کشی پلاسما و موکوس به‌ وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار نگرفت (0/05<P). اما میزان هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول‌ های قرمز در گروه شاهد با تیمار 1 و 2 اختلاف معنی ‌دار نشان دادند (0/05>P). به‌ طورکلی، این مطالعه نشان داد که فاکتورهای خونی به ‌وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، می توان نتیجه‌ گیری کرد که تغذیه ماهی صبیتی با جیره حاوی 400 و 800 میلی‌ گرم لاکتوفرین برای یک دوره 6 هفته‌ ای پاسخ ایمنی غیراختصاصی و عملکرد رشد را افزایش نمی‌ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary lactoferrin on the growth, feeding performance, hematological factors and non-specific immune response of sobaity (Sparidentex hasta) fingerling

نویسندگان [English]

  • Vahid Morshedi Morshedi 1
  • Naser Agh Agh 1
  • Jasem Marammazi Marammazi 2
  • Farzane Noori Noori 1
  • Takavar Mohamadian Mohamadian 3
1 Department of Fisheries of Urmia Lake Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
2 South Iranian Aquaculture Research Center, Ahwaz, Iran
3 Department of Aquatic Health of Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of dietary lactoferrin (LF) growth and feeding performance, hematological factors and non-specific immune response of sobaity (Sparidentex hasta) with an average weight of 7.64 ± 0.3 g. This study was carried out in a completely randomized design with three treatments and replications in fiberglass tanks with 300 liters volume. Fish were fed with feed containing 0, 400 and 800 mg lactoferrin per kg feed for a period of 42 days. At the end of the experiment, blood, plasma and mucus samples were collected. The obtained results indicated that dietary LF did not change sobaity fish growth and feeding performance (P > 0.05). The mucus bactericidal activity significantly rose in fish fed on 800 mg lactoferrin (P < 0.05), although other non-specific immune responses such as white blood cells count, total Ig, lysozyme activity, complement activity and plasma bactericidal activity were not influenced by LF (P > 0.05). But, hemoglobin, hematocrit value and red blood cells count showed significant differences between the control group with the treatments 1and 2 (P< 0.05). Overall, this study showed that hematological factors were affected by dietary lactoferrin. Nonetheless, it can be concluded that feeding of sobaity on the diet supplemented with 400 and 800 mg lactoferrin for a period of 6 weeks do not enhance the non-specific immune response and growth performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactoferrin
  • Innate immunity
  • growth performance
  • Hematological factors
  • Sobaity (Sparidentex hasta)