بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان در شمال شرقی شهرستان سمنان قراردارد. این منطقه به دلیل تنوع اقلیمی فراوان دارای فون و فلوری غنی می ‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده پرور از فروردین تا اواخر شهریور ماه 1392 انجام شد. نمونه ‌برداری از ساعات اولیه صبح تا اواخر شب در نقاط مختلف منطقه انجام گرفت. نمونه‌ ها پس از جمع ‌آوری به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از شناسایی از نظر صفات متریک و مریستیک بررسی شدند. در مجموع، 25 نمونه مار در منطقه حفاظت شده پرور جمع‌ آوری گردید و 10 گونه متعلق به هفت جنس و خانواده ‌ها‌ی کلوبریده و ویپریده شناسایی شدند که عبارت بودند از: مار آتشی (Dolichophis schmidti)، قمچه ‌مار (Platyceps najadum najadum)، مار دستی (Platyceps ventromaculatus ventrimaculatus)، مار خالدار (Platyceps karelini karelini)، گوند مار (Elaphe dione dione)، مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri)، مار چلیپر (Natrix tessellata tessellata)، مار آبی (Natrix natrix natrix)، گرزه مار (Macrovipera lebetina obtusa) و افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus). بیش ترین فراوانی مربوط به گوند مار و کم ترین آن مربوط به مار خالدار می ‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها