بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان در شمال شرقی شهرستان سمنان قراردارد. این منطقه به دلیل تنوع اقلیمی فراوان دارای فون و فلوری غنی می ‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده پرور از فروردین تا اواخر شهریور ماه 1392 انجام شد. نمونه ‌برداری از ساعات اولیه صبح تا اواخر شب در نقاط مختلف منطقه انجام گرفت. نمونه‌ ها پس از جمع ‌آوری به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از شناسایی از نظر صفات متریک و مریستیک بررسی شدند. در مجموع، 25 نمونه مار در منطقه حفاظت شده پرور جمع‌ آوری گردید و 10 گونه متعلق به هفت جنس و خانواده ‌ها‌ی کلوبریده و ویپریده شناسایی شدند که عبارت بودند از: مار آتشی (Dolichophis schmidti)، قمچه ‌مار (Platyceps najadum najadum)، مار دستی (Platyceps ventromaculatus ventrimaculatus)، مار خالدار (Platyceps karelini karelini)، گوند مار (Elaphe dione dione)، مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri)، مار چلیپر (Natrix tessellata tessellata)، مار آبی (Natrix natrix natrix)، گرزه مار (Macrovipera lebetina obtusa) و افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus). بیش ترین فراوانی مربوط به گوند مار و کم ترین آن مربوط به مار خالدار می ‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistics Study of the Snakes of Parvar Protected Area in Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Derakhshanpour
  • Vida Hojati Hojati
  • Hossein Abbaspour Abbaspour
Department of Biology, Damghan Branch, Islamic azad University, Damghan 3671639998, Iran
چکیده [English]

Parvar Protected Aera is located in the north-eastern of Semnan County in Semnan province of Iran.  This area has the rich fauna and flora because of the various climates. This study was done in order to the identification of snakes' fauna in Parvar Protected Area from April to September 2013. Sampling was performed from morning to night in different parts of the Parvar Protected Area. Specimens were transferred to the Laboratory and metric and meristic characters were evaluated after identification. Totally, 25 specimens were collected in Parvar Protected Area and 10 species were identified belonging to seven genera and Colubridae and Viperidae families including: Dolichophis schmiditi, Platyceps najadum najadum, Platyceps ventromacalatus ventrimaculatus, Platyceps karelini karelini, Elaphe dione dione, Hemorrhois ravergieri, Natrix tessellata tessellata, Natrix natrix natrix, Macrovipera lebetina obtusa and Gloydius halys caucasicus. Elaphe dione dione has the highest frequency and Platyceps karelini karenini has the lowest frequency in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvar Protected Area
  • Reptiles
  • Snakes
  • Semnan province