معرفی 2 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون استان خراسان رضوی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

چکیده

خانواده سیرفیده یکی از بزرگ‌ ترین خانواده ‌های راسته دوبالان با حدود 6000 گونه می‌ باشد. لارو اغلب اعضای این خانواده شکارگر بوده و نقش به ‌سزایی در کنترل بیولوژیک شته ها ایفا می‌ کنند. در بررسی انجام شده طی سال‌ های 91- 1390 روی فون مگس‌ های گل نیمه شمالی استان خراسان رضوی، 25 گونه از 13 جنس متعلق به دو زیر خانواده با استفاده از تور حشره‌ گیری جمع ‌آوری و شناسایی شد. دو گونه Paragus abrogansو  Cheilosia aereaبرای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش ‌شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing 2 New Records of Hoverflies (Dip: Syrphidae) from Khorasan-e Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Marjan Rastegar Moghadam
  • Shahrokh Pashaei Rad
Department of biology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The syrphidae family is one of the largest families of Diptera that consists of more than 6000 living species .The larvae of many species of syrphidae are predators of Aphids and play an important role in biological control. . In order to identify hoverfly fauna, some specimens of adults were collected during 2011 - 2012 using a sweeping net in northen khorasan-e razavi province.
The results showed that 25 species belonging to 13 genera were identified. Two species Paragus abrogans, Cheilosia aerea are recorded for the first time from Khorasan-e Razavi Province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Syrphidae
  • Hoverfly
  • new record
  • Northen of Khorasan-e Razavi