بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندام های مختلف موش قهوه ای (Rattus norvegicus) به عنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست، فلزات سنگین هستند که در اندام های موجودات زنده انباشته شده و در مقادیر کم نیز باعث بروز مسمومیت می شوند. هدف از این مطالعه تعیین غلظت فلزات سنگین در اندام های مختلف موش قهوه ای به‌ عنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگل است. سیزده عدد موش قهوهای از دو منطقه کشاورزی مجیدآباد و بهشتیه آران و بیدگل در تابستان 1392 جمعآوری شدند. غلظت فلزات در بافت های این گونه بهوسیله دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد.میانگین غلظت های عناصر در کبد، کلیه و عضله به‌ ترتیب برای روی 135/06، 87/97 و 61/80، برای مس 21/59، 18/56 و 7/33، برای سرب 4/26، 6/80 و 2/39 و برای کادمیوم 4/19، 7/25 و 4/97 میکروگرم بر گرم وزن خشک به دست آمد. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که روی در کبد و سرب در کلیه به شکل معنی داری بیش‌ تر از سایر بافت ها تجمع یافته بود (0/05>p). هم ‌چنین مس در عضله و کادمیوم در کبد به شکل معنیداری کم ‌تر از سایر بافت ها تجمع یافته بود (0/05>p). به طور کلی نمونه های جنس نر نسبت به جنس ماده و هم‌ چنین نمونه های منطقه مجیدآباد نسبت به منطقه بهشتیه دارای غلظتهای بیش ‌تری از فلزات بودند. به طوری ‌که غلظت سرب و کادمیوم در کبد نمونه‌ های جنس نر به طور معنی داری بیش‌ تر از جنس ماده بود (0/05>p). هم‌ چنین غلظت سرب در کبد و غلظت کادمیوم در کبد و کلیه نمونههای جمع آوری شده از مجیدآباد بهطور معنیداری بیش ‌تر از منطقه بهشتیه بود (0/05>p). تفاوت غلظت فلزات در اندامهای دو جنس می تواند به‌ دلیل تولیدمثل و شیردهی جنس ماده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of concentration of some heavy metals in different tissues of common mouse (Rattus norvegicus) as a bio-indicator species in Aran and Bidgol city (Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarrintab Zarrintab
  • Rouhollah Mirzaei1
Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran, PO BOX: 51167-7317
چکیده [English]

One of the most important environmental pollutants is heavy metals that have accumulated in the tissues of organisms and at low levels can cause poisoning. The present study aims to measuring the concentration of heavy metals in different tissues of Common Mouse as a bioindicator species in Aran and Bidgol city. Thirteen specimens of Common Mouse were collected from two agricultural area of Majidabad and Beheshtieh located in Aran and Bidgol in summer 2013. Concentrations of metals in tissues of this species were measured by ICP-OES. Mean concentration of metals in liver, kidney and muscle was obtained respectively for Zinc 135.06, 87.97 and 61.80 µg/g dw, for copper was 21.59, 18.56 and 7.33 µg/g dw, for lead was 4.26, 6.80 and 2.39 µg/g dw, and for cadmium was 4.19, 7.25 and 4.97 µg/g dw. The results of one-way analysis of variance showed that accumulation of zinc in liver and lead in kidney were significantly higher than other tissues (p< 0.05). Also accumulation of copper in muscle and cadmium in liver were significantly lower than other tissues (p< 0.05). In general, higher concentrations showed in males specimens than females and also specimens collected from Majid Abad region than Beheshtieh region. In this way, the concentrations of lead and cadmium in liver of male specimens were significantly higher than females (p< 0.05). Lead concentrations in the liver and the concentration of cadmium in the liver and kidney of specimens collected from Majid Abad were significantly higher than Beheshtieh region (p< 0.05). The sexual differences in metals concentrations could be due to female reproduction and lactation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Biomonitoring
  • Bioindicator
  • Rattus norvegicus
  • Aran and Bidgol
  • Isfahan Province