مدل سازی مطلوبیت زیستگاه جمعیت‌های زمستان گذران هوبره آسیایی (Chlamydotis macqueenii) در استان فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

3 سازمان حفاظت محیط زیست ایران

4 اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

چکیده

هوبره آسیایی در مناطق بیابانی و نیمه‌ بیابانی از چین تا شبه جزیره عربستان حضور دارد. جمعیت‌ های این گونه در بیش‌ تر زیستگاه‌ های خود در حال کاهش است. در این مطالعه از الگوریتم حداکثر بی‌ نظمی برای پیش‌ بینی پراکنش بالقوه جمعیت‌های زمستان‌ گذران هوبره آسیایی در استان فارس استفاده شد. داده‌ های حضور در سطح استان جمع‌ آوری و وارد مدل مکسنت شد. سپس ارتباط آن با نقشه‌ های رقومی شده 12 متغیر محیط‌ زیستی مورد بررسی قرار گرفت. مدل به‌ دست آمده دارای کارایی پیش‌ بینی خوبی بود مقدار میانگین مساحت سطح زیر نمودار (AUC) به‌ دست آمده از منحنی ROC برای مدل زمستان‌ گذران هوبره 0/98 به‌ دست آمد. متغیرهای تاثیرگذار در توسعه مدل توسط آزمون جک‌ نایف مشخص گردید.   تاثیرگذارترین متغیر برای پراکنش زمستان‌ گذرانی هوبره آسیایی در استان فارس، تنوع ناهمواری‌ ها تشخیص داده شد. شیب (درصد)، مجموع بارش سالانه، میزان بارش مرطوب‌ ترین   فصل، میانگین دمای سردترین فصل، فاصله تا اراضی کشاورزی دیم و فاصله تا پوشش مرتعی متوسط و ضعیف به‌ ترتیب از دیگر متغیرهای مهم در مدل زمستان‌ گذرانی هوبره آسیایی در استان فارس بودند. زیستگاه‌ های با مطلوبیت بالا و متوسط جمعیت‌ های زمستان‌ گذران هوبره در منطقه مورد مطالعه به‌ ترتیب 21 و 17/5 درصد برآورد شد. مناطق حفاظت شده به    ترتیب حدود 23 و 11/8 درصد از زیستگاه ‌های با مطلوبیت بالا و متوسط را تحت پوشش قرار می‌ دهد.                                                                                       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Modelling of Wintering Populations of Asian Houbara bustard Chlamydotis macqueenii in Fars

نویسندگان [English]

  • Davood Pakniat 1
  • Mahmoud Reza Hemami 1
  • Saeideh Maleki 2
  • Mahboobe Tohidi 3
  • Leila Julaie 4
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Zabol University
3 Department of Environment
4 Department of Environmental Protection, Fars Province
چکیده [English]

Asian houbara are distributed from arid regions of China to the Arabian Peninsula. Populations of Asian houbara have been decreasing in most of its distribution range. This study employs Maxent modelling technique to investigate the suitability of potential wintering distribution of Asian houbara in the Fars province of Iran. A set of 12 data layers include two topographic variables, three land cover layers, three foot print layers and four bioclimatic layers is employed together with 19 presence- only records, obtained from fieldworks and Fars Department of Environment. Model fitness and performance of the accuracy of the model was assessed using the area under the receiver operating (AUC). The affecting factors in development of the model were determined by Jackknife test. The results show that the model has excellent predictive performance(AUC=0.98) and roughness is most important variable which affect the suitability of wintering potential distribution. Slope of the land, annual precipitation, precipitation of wettest quarter, mean temperature of coldest quarter, distance to dry farming, distance to mod-range land cover type (% 25-50%) and poor-range land cover type (% 25-50%) are the most important variables in the model. 21 percent of the study area have high suitability, while 17.5 percent have average suitability for wintering populations of houbara. 23 percent of habitats with high suitability and 11.8 percent of habitats with average suitability are in the protected areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum Entropy
  • protected areas
  • species distribution models
  • Chlamydotis maqueenii