بررسی ارجحیت غذایی غاز خاکستری (Anser anser) در علف زار های تغذیه ای پارک ملی بوجاق

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران، صندوق پستی: 4111

2 محمود : گروه محیط زیست، دانشگاه گوتینگن، آلمان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین رژیم غذایی و بررسی ارجحیت غذایی غاز خاکستری (Anser anser) در فصل زمستان‌ گذرانی در علف‌ زارهای تغذیه‌ ای پارک ملی بوجاق انجام شد. در ابتدا سرگین غاز خاکستری در  فصل زمستان در طی سال‌ های 1391 و 1392 با هدف تعیین رژیم غذایی جمع‌ آوری گردید. هم‌ زمان پلات‌ هایی به اندازه یک متر مربع و با فواصل 50 متر در طول دو ترانسکت خطی جداگانه جهت شناسایی گیاهان موجود در علف‌ زار گرفته شد. تعداد 53 نمونه سرگین جمع‌ آوری وسپس جهت شناسایی گیاهان مورد تغذیه غاز خاکستری بافت‌ های پارانشیمی آن‌ ها تهیه گردید. سپس آن ‌ها با گیاهان موجود در محیط مقایسه شدند. پارامترهای درصد فراوانی نسبی حضور، درصد حجم نسبی و درصد حضور برای هرآیتم غذایی در نمونه‌ های سرگین محاسبه گردید. هم‌ چنین ارجحیت غذایی  با استفاده از روش آلفای مانلی تعیین شد. یافته‌ های حاصل از تجزیه و تحلیل رژیم‌ غذایی  این گونه نشان داد که در بین گیاهان  مورد تغذیه، گیاهان خانواده گندمیان (Poaceae) با فراوانی نسبی حضور 35/81% و درصد حضور 100% و حجم نسبی  80/07% در جایگاه اول رژیم غذایی این گونه قرار دارد. پس از آن گونه گیاهی Medicago sp از خانواده حبوبات (Fabaeace) با  فراوانی نسبی حضور 20/94% و درصد حضور 58/49% و حجم نسبی 7/23% و خانواده رانانکولاسه (Runculaceae) با فراوانی نسبی حضور 12/16% و درصد حضور 33/96% و حجم نسبی 3/33% به ‌ترتیب بیش‌ ترین مقدار از رژیم‌ غذایی این گونه را به‌ خود اختصاص داده‌ اند. در مقابل نتایج آنالیز ارجحیت غذایی نشان داد که سه آیتم غذایی ترجیحی برای این گونه Poaceae، Eryngium caucasicum و Medicago sp به‌ ترتیب دارای مقدار آلفای مانلی 0/237، 0/216 و 0/170 هستند که این آیتم‌ های غذایی عمدتأ شامل گونه‌ های گیاهی با فرم رویشی همی‌ کریپتوفیت و تروفیت است. بنابراین اتخاذ راهکارهای مدیریتی هم‌ چون حفظ پوشش گیاهی در مراحل اولیه توالی و مدیریت چرای متناوب دام جهت حفظ این فرم‌ های رویشی  از هجوم گیاهان بلند و غیرخوش‌ خوراک پیشنهاد می ‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying food preference of the graylag goose (Anser anser) in foraging Grassland in Bojagh national park

نویسندگان [English]

  • Shirko Shokri 1
  • Mohammad Kaboli 1
  • Afshin Danehkar 1
  • Mahmoud Soofi 2
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.Iran, 4111
2 Department of environmental science, university of Gottingin, Germany
چکیده [English]

The current study is aimed to determine diet and food preference of the graylag goose during the wintering season in wet Grassland of Bojagh National Park. Firstly, in order to identify the diet, droppings were gathered done during the first months of winter 2012 and 2013. Simultaneously, the scheme of quadrating was performed using 1 square meter plots with a distance of 50 meters between adjacent plots, located along three transects to identify the wet grassland vegetation. 53 dropping sample was collected Plants to determine preferable foods and it was compared with plants located in grassland after building their tissue epidermal. Then percentage of Relative Frequency of occurrence, Percentage occurrence and relative volume percentage for each food item in dropping samples was calculated, and also food preference was measured using Manly’s alpha. Results of graylag’s diet showed that the plant of Germaine family (Poaceae) is located at first stage of the species’s diet. After that,  Medicago spp of family with the amount of  %20/94  Relative Frequency of occurrence and %58/49 percentage of occurrence and %7.23 relative volume  and Runculaceae with the amount of  %12/16  Relative Frequency of occurrence and %33/96 percentage of occurrence and %3/33 relative volume respectively devoted the most amount of graylag species’s diet. On the other hand, the results of food preference showed that three food items preferable to the species were Poaceae, Eryngium caucasicum and with 0.237, 0.216 and 0.17 manly’s alpha respectively. The food items almost include plants with hemicryptophyte and therophyte life forms. Therefore, adapting management approaches such as maintenance of vegetation cover in the early stage of succession and integrated management of livestock grazing in order to maintain vegetation diversity of wet grasslands from in the invasion of undesirable tall plants in order to keep the guild of this migratory bird in bojagh national park are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manly’s alpha
  • food diet
  • Germaine family
  • Graylag goose