بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در شهرستان‌های جنوب شرقی استان تهران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در این تحقیق شناسایی و تبیین فراوانی دوزیستان بی‌دم شهرستان‌های جنوب‌ شرقی استان تهران طی دو فصل بهار و تابستان 1394 به ‌مدت 6 ماه انجام گردید. برای این منظور 12 ایستگاه حمامک، فیلستان، جیتو، قوئینک، خالدآباد، کانال چرمشهر، تالاب عشق‌آباد، بهرام، داودآباد، رودخانه پیشوا، سناردک، و پارک جنگلی انتخاب شد. نمونه‌ها پس از این‌ که توسط توردستی گرفته شدند به ظروف درب‌دار منتقل و سپس جهت بررسی‌های زیست‌سنجی و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که دو زیرگونه Pelophylax ridibunda ridibunda و Pseudepidalea viridis viridis در این مناطق زیست می‌کنند. در این ایستگاه‌ها زیرگونه P. r. ridibunda از فراوانی نسبتاً خوبی برخوردار بود (89 درصد نمونه‌های صید شده) اما زیرگونه P. v. viridis در برخی از ایستگاه‌ها یافت شد (11 درصد نمونه‌های صید شده). هم‌چنین مشخص شد که زیرگونه P. r. ridibunda در بین ایستگاه‌های تعیین شده دارای بیش‌ترین فراوانی (15 درصد) در ایستگاه تالاب عشق‌آباد و زیرگونه P. v. viridisنیز دارای بیش‌ترین فراوانی (52 درصد) در ایستگاه تالاب عشق‌آباد بود. در بررسی‌های انجام شده از 279 نمونه جمع‌آوری شده 249 نمونه مربوط به قورباغه P. r. ridibunda بود که از این تعداد 227 نر و 22 ماده گزارش شد و 30 نمونه مربوط به وزغ P. v. viridis بوده که از این تعداد 25 نر و 5 ماده گزارش شد. هم‌ چنین مشخص شد که بین تمامی شاخص‌های مورد بررسی (در 279 نمونه) همبستگی مثبت وجود دارد به طوری‌ که در تمام موارد همبستگی در حد معنی‌ داری برقرار است (0/01>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic survey Anura order in South Eastern cities of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Mina Babaei 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Shahram Dadgar 2
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin- Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Fisheries Research Institute Country, Agriculture Organization of research, education and extension, Tehran, POBox: 6116- 14155
چکیده [English]

Identification and frequency of Anura order in south eastern cities of Tehran province have been studied during 6 months of spring and summer in 1394. For this reason, 12 stations have been selected in Hamamak, Filestan, Jitoo, Ghoeinak, Khaled Abad, Charmshahr, Channel Eshgh Abad pond, Bahram, Davood Abad, Pishva River, senardak and Jungle Park. After sampling by landing net, they transferred to laboratory to do the identify and biometry. The results showed two subspecies, Pelophylax ridibunda ridibunda and Pseudepidalea viridis viridis subsist in these areas. In these stations, subspecies P. r. ridibunda had relatively good frequency (89% samples) but subspecies P. v. viridis found in some stations (11% of samples). P. r. ridibunda and P. v. viridis seen in Eshgh Abad station more than other stations (15% and 52% respectively). 249 samples identified as a P. r. ridibunda (227 male and 22 female) and 30 samples identified as a P. v. viridis (25 male and 5 female).
In addition, statistical analysis showed significant correlation between all traits (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faunistic
  • Anura order
  • Tehran Province
  • Iran