بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در شهرستان‌های جنوب شرقی استان تهران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در این تحقیق شناسایی و تبیین فراوانی دوزیستان بی‌دم شهرستان‌های جنوب‌ شرقی استان تهران طی دو فصل بهار و تابستان 1394 به ‌مدت 6 ماه انجام گردید. برای این منظور 12 ایستگاه حمامک، فیلستان، جیتو، قوئینک، خالدآباد، کانال چرمشهر، تالاب عشق‌آباد، بهرام، داودآباد، رودخانه پیشوا، سناردک، و پارک جنگلی انتخاب شد. نمونه‌ها پس از این‌ که توسط توردستی گرفته شدند به ظروف درب‌دار منتقل و سپس جهت بررسی‌های زیست‌سنجی و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که دو زیرگونه Pelophylax ridibunda ridibunda و Pseudepidalea viridis viridis در این مناطق زیست می‌کنند. در این ایستگاه‌ها زیرگونه P. r. ridibunda از فراوانی نسبتاً خوبی برخوردار بود (89 درصد نمونه‌های صید شده) اما زیرگونه P. v. viridis در برخی از ایستگاه‌ها یافت شد (11 درصد نمونه‌های صید شده). هم‌چنین مشخص شد که زیرگونه P. r. ridibunda در بین ایستگاه‌های تعیین شده دارای بیش‌ترین فراوانی (15 درصد) در ایستگاه تالاب عشق‌آباد و زیرگونه P. v. viridisنیز دارای بیش‌ترین فراوانی (52 درصد) در ایستگاه تالاب عشق‌آباد بود. در بررسی‌های انجام شده از 279 نمونه جمع‌آوری شده 249 نمونه مربوط به قورباغه P. r. ridibunda بود که از این تعداد 227 نر و 22 ماده گزارش شد و 30 نمونه مربوط به وزغ P. v. viridis بوده که از این تعداد 25 نر و 5 ماده گزارش شد. هم‌ چنین مشخص شد که بین تمامی شاخص‌های مورد بررسی (در 279 نمونه) همبستگی مثبت وجود دارد به طوری‌ که در تمام موارد همبستگی در حد معنی‌ داری برقرار است (0/01>p).

کلیدواژه‌ها