آلودگی کنه ای خارپشت گوش دراز (Mammalia: Erinaceidae)Hemiechimus auritus به همراه توصیف کنه سخت در ایران Rhipicephalus turanicus) Acarina:Ixodidae)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 331-91735

2 موزه دیرینه شناسی و علوم توس، مشهد

چکیده

کنه‌ ها از عوامل مهم انتقال بیماری‌ های مختلف در دنیا محسوب می‌ شوند و می ‌توانند بر روی گستره‌ وسیعی از انواع مختلف جانوران اهلی و وحشی تغذیه نماید. در این تحقیق به بررسی وضعیت آلودگی کنه ‌ای خارپشت گوش ‌دراز پرداخته شد. 29خارپشت‌ از هفت ایستگاه در اطراف مشهد در فصول بهار و تابستان سال 1389 تا 1394 جمع ‌آوری شد که 25 خارپشت آلوده به کنه بودند. در مجموع تعداد 68 کنه جداسازی شد که از این تعداد 46 کنه (25 نر و 21 ماده) بالغ بوده و برای شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. کنه ‌های شناسایی شده متعلق به گونه‌ های Hyalomma anatolicum، H. excavatum، H. marginatum و Rhipicephalus turanicus بودند. اولین توصیف گونه‌ R. turanicus برای این انگل در خارپشت گوش ‌دراز در ایران می باشد. با توجه به اهمیت بهداشتی کنه ‌ها و نیز هم ‌زیستی خارپشت‌ ها در منازل و باغ‌ ها و رفت و آمد آزادانه‌ خارپشت ‌ها به دامداری ‌ها، مطالعات بیش ‌تری به منظور شناخت آلودگی ‌های خارپشت ‌ها و انتقال بیماری ‌ها توسط آن‌ ها درکشور مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ticks Infection on the Long-Eared Hedgehog, Hemiechimus auritus (Mammalia: Erinaceidae) with the description of Rhipicephalus turanicus (Acarina :Ixodidae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Nasrin Kayvanfar 1
  • Mahboobeh sadat Hosseinzadeh 1
  • Pooria Vaeznia 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 2Science and Paleontology Museum of Tous, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Ticks are very important to transmit some major diseases. The ticks are blood-sucking ectoparasites and feed on wild and domestic animals. This research was carried out to study hard ticks which infected long-eared hedgehogs. A total of 29 hedgehogs were collected from seven stations in country of Mashhad during spring and summer of 2009- 2014 when they are so active. Then, 25 infected hedgehogs were found. Totally, 68 ticks were collected from 25 hedgehogs including 46 adult ticks (25 males and 21 females). The ticks are belonging to Hyalomma anatolicum, H. excavatum, H. marginatumandRhipicephalus turanicus.  This survey is the first description of R. turanicus on long-eared hedgehogs in Iran. Since hedgehogs are freely coming to gardens, stables and human habitation, it is necessary to pay attention of their infection. In order to get more information about hedgehog infections and their transferable diseases in our country, more investigations and researches on infections of hedgehog are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Host
  • Mashhad
  • Small mammals
  • Ticks
  • Wildlife