آلودگی کنه ای خارپشت گوش دراز (Mammalia: Erinaceidae)Hemiechimus auritus به همراه توصیف کنه سخت در ایران Rhipicephalus turanicus) Acarina:Ixodidae)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 331-91735

2 موزه دیرینه شناسی و علوم توس، مشهد

چکیده

کنه‌ ها از عوامل مهم انتقال بیماری‌ های مختلف در دنیا محسوب می‌ شوند و می ‌توانند بر روی گستره‌ وسیعی از انواع مختلف جانوران اهلی و وحشی تغذیه نماید. در این تحقیق به بررسی وضعیت آلودگی کنه ‌ای خارپشت گوش ‌دراز پرداخته شد. 29خارپشت‌ از هفت ایستگاه در اطراف مشهد در فصول بهار و تابستان سال 1389 تا 1394 جمع ‌آوری شد که 25 خارپشت آلوده به کنه بودند. در مجموع تعداد 68 کنه جداسازی شد که از این تعداد 46 کنه (25 نر و 21 ماده) بالغ بوده و برای شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. کنه ‌های شناسایی شده متعلق به گونه‌ های Hyalomma anatolicum، H. excavatum، H. marginatum و Rhipicephalus turanicus بودند. اولین توصیف گونه‌ R. turanicus برای این انگل در خارپشت گوش ‌دراز در ایران می باشد. با توجه به اهمیت بهداشتی کنه ‌ها و نیز هم ‌زیستی خارپشت‌ ها در منازل و باغ‌ ها و رفت و آمد آزادانه‌ خارپشت ‌ها به دامداری ‌ها، مطالعات بیش ‌تری به منظور شناخت آلودگی ‌های خارپشت ‌ها و انتقال بیماری ‌ها توسط آن‌ ها درکشور مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها