شناسایی ریختی گونه های‌ جنس Nerita (رده شکم پایان، خانواده Neritidae) در ناحیه جزرومدی بندرلنگه

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 356-64414

چکیده

با توجه به تنوع رنگی در صدف گونه‌های جنس Nerita(رده شکم‌ پایان، خانواده ‌(Neritidaeشناسایی آن‌ ها با دشواری‌هایی همراه است. در این تحقیق با توجه به سایر ویژگی‌های کلیدی ریختی، به شناسایی و تنوع ‌زیستی گونه‌های این جنس در ناحیه جزر و مدی بندرلنگه با استفاده از کلید‌های شناسایی معتبر پرداخته شده است. نمونه‌ برداری طی زمستان 1393 و در ساعات اوج جزر از بسترهای قلوه‌ سنگی‌ صخره‌ ای و قلوه‌ سنگی‌ شنی سواحل بندرلنگه صورت گرفت. نمونه‌ها پس از جمع‌ آوری و تثبیت در فرمالین، جهت بررسی‌های ریختی و محاسبات زیست‌‌ سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند و پنج صفت از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان‌ دهنده حضور پنج گونه N. adenensis، N. albicilla، N. longii، N. politaو N. textilis در ناحیه مورد مطالعه بود که در این بین بیش‌ ترین و کم‌ ترین فراوانی نسبی (28/1 درصد) به ‌ترتیب با میزان 28/1 و 7/4 درصد به گونه های N. adenensisوN. albicilla تعلق داشت. بیش ‌ترین تنوع در رنگ صدف نیز در گونه N. adenensis مشاهده شد که بیان ‌گر کارایی اندک این صفت در شناسایی بود. نتایج فوق می‌تواند به شناخت بهتر فون شکم‌ پایان خانواده Neritidae سواحل بندرلنگه و خلیج فارس و اتخاذ رویکرد مناسب مدیریتی برای حفاظت از آن ‌ها یاری نماید.

کلیدواژه‌ها