شناسایی ریختی گونه های‌ جنس Nerita (رده شکم پایان، خانواده Neritidae) در ناحیه جزرومدی بندرلنگه

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 356-64414

چکیده

با توجه به تنوع رنگی در صدف گونه‌های جنس Nerita(رده شکم‌ پایان، خانواده ‌(Neritidaeشناسایی آن‌ ها با دشواری‌هایی همراه است. در این تحقیق با توجه به سایر ویژگی‌های کلیدی ریختی، به شناسایی و تنوع ‌زیستی گونه‌های این جنس در ناحیه جزر و مدی بندرلنگه با استفاده از کلید‌های شناسایی معتبر پرداخته شده است. نمونه‌ برداری طی زمستان 1393 و در ساعات اوج جزر از بسترهای قلوه‌ سنگی‌ صخره‌ ای و قلوه‌ سنگی‌ شنی سواحل بندرلنگه صورت گرفت. نمونه‌ها پس از جمع‌ آوری و تثبیت در فرمالین، جهت بررسی‌های ریختی و محاسبات زیست‌‌ سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند و پنج صفت از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان‌ دهنده حضور پنج گونه N. adenensis، N. albicilla، N. longii، N. politaو N. textilis در ناحیه مورد مطالعه بود که در این بین بیش‌ ترین و کم‌ ترین فراوانی نسبی (28/1 درصد) به ‌ترتیب با میزان 28/1 و 7/4 درصد به گونه های N. adenensisوN. albicilla تعلق داشت. بیش ‌ترین تنوع در رنگ صدف نیز در گونه N. adenensis مشاهده شد که بیان ‌گر کارایی اندک این صفت در شناسایی بود. نتایج فوق می‌تواند به شناخت بهتر فون شکم‌ پایان خانواده Neritidae سواحل بندرلنگه و خلیج فارس و اتخاذ رویکرد مناسب مدیریتی برای حفاظت از آن ‌ها یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological identification of gastropod genus Nerita (Gastropoda: Neritidae) in intertidal coastal zone of Bandar-Lengeh

نویسندگان [English]

  • Nazila Beirami Beirami
  • Jafar Seyfabadi
  • Mohammad Sadegh Alavi-Yeganeh
Marine Biology Department, Faculty of Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Zip code: 64414-356
چکیده [English]

Considering the variability of shell color among Nerita spp. (Gastropoda: Neritidae), their apparent identification base on shell color is difficult. This study has attempted to reexamine the identification of the Nerita spp. of the Bandar-Lengeh intertidal zone, by using morphological characters in reliable identification keys. Sampling was carried out from rocky-rubble and sandy-rubble substrates shores in maximum low tide hours of winter 2014. Samples were collected and fixed in formalin, the morphology and biometric measurements were taken in laboratory and five characteristics were measured. Results revealed the presence of five species including: N. adenensis, N.albicilla, N. longii, N. polita and N. textilis in the area which N. adenensis and N. albicilla showed highest and lowest relative frequency with 28.1% and 7.4% respectively. Also high variation in shell color appeared in N. adenensis which indicating non suitability of this characteristic in genus Nerita Taxonomic studies. The results of this study increase our knowledge about gastropods in this part of the Persian Gulf, which could be useful to improve their conservation and management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nerita
  • Bandar Lengeh
  • Intertidal Zone
  • Biodiversity