تاثیر آلومینیم محلول در آب بر فاکتورهای سرمی مرتبط با فعالیت غده تیروئید در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بسیاری از عوامل زیستی و غیرزیستی (مانند فلزات سمی) می ‌توانند بر مراحل مختلف سیستم تیروئیدی تاثیر‌گذار باشند و در نتیجه عملکرد طبیعی موجود زنده از جمله رشد، تنظیم اسمزی و بسیاری از فعالیت‌ های فیزیولوژیک دیگر را مختل نمایند. در این مطالعه، پس از تعیین LC50 96 ساعت آلومینیم برای ماهی کپور معمولی، تعداد 40 عدد ماهی با میانگین وزنی 41/41±149/14 گرم در معرض مقادیر مختلف آلومینیم محلول در آب (0/2804، 1/402 و 2/804 میلی ‌گرم بر لیتر) و یک گروه شاهد قرار گرفتند. پس از پایان دوره آزمایشی (30 روز)، از هر تیمار 6 ماهی به ‌صورت تصادفی انتخاب گردید و از ناحیه ساقه دمی خون‌ گیری به‌ عمل آمد. نتایج به ‌دست آمده نشان می ‌دهد که تیمار آلومینیم 3 (2/804 میلی‌ گرم بر لیتر) سبب کاهش معنی‌ دار غلظت 4 T نسبت به شاهد شده است (22/22 درصد، P<0/05). میزان هورمون 3T سرمی نیز در اثر تیمارهای آلومینیم 2 و 3 به ‌ترتیب به ‌میزان 15/80 و 24/11 درصد کاهش یافته است، این در‌حالی است که میزان TSH سرم ماهی پس از قرار گرفتن در معرض تیمار آلومینیم 2 و 3 به ‌ترتیب 73/18 درصد و 3/08 برابر نسبت به شاهد افزایش یافته است. در اثر تیمارهای مختلف آلومینیم هیچ تغییر معنی ‌داری در خصوص درصد برداشت هورمون 3 نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد. تیمارهای آلومینیم 2 و 3 به ترتیب سبب کاهش 13/87 و 33/37 درصدی در شاخص تیروکسین آزاد (FTI) نسبت به شاهد شده است (0/05>P). با توجه به کاهش 3و 4و هم چنین افزایش TSH و FTI، می ‌توان چنین نتیجه ‌گیری نمود که مقادیر تحت کشنده آلومینیم سبب بروز هیپوتیروئیدیسم در ماهی کپور معمولی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water-borne aluminum on serum parameters related to thyroid function of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Pedram Malekepouri 1
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 2
1 Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

There are many biotic and abiotic (such as toxic metals) factors that can affect different levels of thyroid system and consequently, alter normal function of body, including growth, osmoregulation and other physiological functions of organisms. In this study, following determination of LC50-96h of aluminum (Al3+) for common carp, 40 fish weighing 149.14±41.41 g were exposed to different levels of water-borne Al3+ (0.2804, 1.402 and 2.804 mg/l) and a group for control. At the end of experiment (30 days), 6 fish were sampled randomly from each treatment and blood samples were withdrawn from caudal peduncle region. Obtained results showed a significant decrease in T4 only following 2.804 mg/l Al3+ treatment  in comparison with control (22.22%, P<0.05). Serum T3 level was reduced by 15.80 and 24.11% following treatment 2 and 3 respectively whilst serum TSH was elevated following treatments 2 and 3 by 73.18% and 3.08-fold as compared with control. Serum T3-uptake was unaffected following all Al treatments compared with control untreated group. Treatments 2 and 3 led to significant decreases in free thyroxine index (FTI) by 18.87 and 33.37% in comparison with control, respectively (P<0.05). Regarding to decreases in T3 and T4 as well as increases in TSH and FTI, it could be concluded that sub-lethal doses of Al3+ led toproduce hypothyroidism in common carp fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum
  • T3
  • T4
  • TSH
  • Common carp (Cyprinus carpio)