استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)  یک ماهی همه‌چیزخوار است و فعالیت‌های پروتئازی کم تری نسبت به فعالیت‌های آمیلازی در روده ‌این ماهی وجود دارد بنابراین به نظر می ‌رسد با بالا بردن آنزیم ‌ها در جیره غذایی بتوان میزان جذب پروتئین در ماهی کپور معمولی را افزایش داد و شاخص‌های رشد را بهبود بخشید. هدف از این پژوهش، به کارگیری مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی  بوده است. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار انجام شد و مولتی آنزیم (ناتوزیم®، بیوپروتون، استرالیا) در 5 سطح 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه شد و به‌ مدت 8 هفته به ماهی‌ ها جیره ‌های آزمایشی داده شد و فاکتورهای رشد شامل: افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، درصد افزایش وزن بدن (WGP)، شاخص وضعیت (CF) و راندمان پروتئین (PER) مورد بررسی قرار گرفت. از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان آلبومین، کلسیم، گلوکز و پروتئین کل اندازه گیری و بررسی شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت (CF) تفاوت معنی‌ داری با یکدیگر نداشتند  (0/05<P) اما سطوح آنزیمی 250 و 500 (میلی‌ گرم بر کیلوگرم) بر افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، درصد افزایش وزن بدن (WGP) و راندمان پروتئین (PER) بیش‌ ترین تاثیرگذاری را داشتند (0/05>P). سطوح آنزیمی مختلف بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون (آلبومین، کلسیم،  گلوکز و پروتئین کل) تاثیر معنی‌ داری نداشتند (0/05<P).

کلیدواژه‌ها