استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)  یک ماهی همه‌چیزخوار است و فعالیت‌های پروتئازی کم تری نسبت به فعالیت‌های آمیلازی در روده ‌این ماهی وجود دارد بنابراین به نظر می ‌رسد با بالا بردن آنزیم ‌ها در جیره غذایی بتوان میزان جذب پروتئین در ماهی کپور معمولی را افزایش داد و شاخص‌های رشد را بهبود بخشید. هدف از این پژوهش، به کارگیری مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی  بوده است. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار انجام شد و مولتی آنزیم (ناتوزیم®، بیوپروتون، استرالیا) در 5 سطح 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه شد و به‌ مدت 8 هفته به ماهی‌ ها جیره ‌های آزمایشی داده شد و فاکتورهای رشد شامل: افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، درصد افزایش وزن بدن (WGP)، شاخص وضعیت (CF) و راندمان پروتئین (PER) مورد بررسی قرار گرفت. از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان آلبومین، کلسیم، گلوکز و پروتئین کل اندازه گیری و بررسی شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت (CF) تفاوت معنی‌ داری با یکدیگر نداشتند  (0/05<P) اما سطوح آنزیمی 250 و 500 (میلی‌ گرم بر کیلوگرم) بر افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، درصد افزایش وزن بدن (WGP) و راندمان پروتئین (PER) بیش‌ ترین تاثیرگذاری را داشتند (0/05>P). سطوح آنزیمی مختلف بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون (آلبومین، کلسیم،  گلوکز و پروتئین کل) تاثیر معنی‌ داری نداشتند (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilizing Natuzyme multi-enzyme in the diet and their effects on growth and some blood biochemical factors of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Adelian
  • Mohammad Reza Imanpoor
  • Vahid Taghizadeh
  • Mohammad Mazandarani
Department of Fishery, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Common carp (Cyprinus carpio) is an omnivorous fish and protease activities is less than amylase activities in the gut of this fish thus, it's appears enhancing enzymes in the diet can increas the protein intake in common carp and improve growth factors. The purpose of this study was to investigate the utilizing Natuzyme multi-enzyme in the diet and its effects on growth factors and some biochemical parameters in common carp. The experiment was conducted in completely randomized design with five treatments and three replications and multi-enzyme (Natuzyme®, Bioporoton, Australia) at 5 levels of 0, 250, 500, 750 and 1000 mg per kg of food, was added to the diet and given the experimental diets  to fishes for 8 weeks and growth factors; Weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Weight growth percent (WGP), Condition factor (CF) and Protein efficiency ratio (PER) were studied. Blood biochemical factors; albumin, calcium, glucose and total protein were measured and evaluated.In different treatments the (CF) were not significantly different from each other (P> 0.05). However, 250 and 500 (mg/kg) enzyme levels had the greatest influence on weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), weight growth percent (WGP) and protein efficiency ratio (PER) (P <0.05). Differentenzyme levels had no significant effect on the blood biochemical parameters (albumin, calcium, glucose and total protein) (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood biochemical factors
  • Common carp (Cyprinus carpio)
  • Growth Factors
  • Natuzyme multi enzyme