مقایسه ترکیبات اسیدهای چرب در بافت ماهیچه، کبد و لاشه ماهیان وحشی و پرورشی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه ترکیب اسیدهای چرب در بافت ماهیچه، کبد و لاشه‌ ماهیان جوان وحشی و پرورشی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف انجام گردید. در تمام نمونه ‌ها، بیش ‌ترین مقدار اسیدهای چرب اشباع (SFA) و اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه (MUFA) به‌ ترتیب مربوط به اسید پالمیتیک (c16:0) و اسید اولئیک (9-c18:1n) بود. نتایج نشان داد که بافت ماهیچه و کبد ماهیان بنی پرورشی، سطح اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بیش ‌تری را نسبت به ماهیان وحشی به‌ خصوص در اسید دکوزاهگزانوئیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید آراشیدونیک داشت (0/05>p). هرچند که بافت ماهیچه ماهیان وحشی دارای سطوح بالاتری از SFA بود. نتایج به ‌دست آمده نشان می‌ دهد که ترکیبات اسیدهای چرب بافت ماهیچه، کبد و لاشه ماهیان جوان بنی تحت تاثیر نوع محیط می ‌تواند متفاوت باشند و براساس نوع جیره غذایی مورد استفاده در سیستم ‌های پرورشی این گونه، می‌ توانند دارای ارزش غذایی مناسب ‌تری نسبت به گونه ‌های وحشی باشند و به ‌عنوان منبعی مناسب جهت تامین نیازهای غذایی اسیدهای چرب در تغذیه انسان محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of fatty acids profiles in the muscles, liver and carcass of wild and cultured Benni, Mesopotamichthys sharpeyi

نویسندگان [English]

  • Ali Darvishi 1
  • Mohammad Zakeri 2
  • Seyed Mehdi Hosseini 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
چکیده [English]

The composition of fatty acids of the muscles, liver and carcass of wild and cultured Mesopotamichthys sharpeyi were determined by gas-liquid chromatography. In all the samples studied, the principle saturated fatty acids (SFA) and Monounsaturated fatty acids (MUFA) were palmitic (C16:0) and oleic (C18:1n-9) acids respectively. The results showed that cultured fish muscle and liver contained a higher level of polyunsaturated fatty acids (PUFA), particularly docosahexaenoic acids (DHA), eicosapentaenoic acids (EPA) and arachidonic acid (ARA) (p<0.05), whereas wild fish muscles contained a higher level of SFA. The results indicate that the fatty acids composition of Benni tissues were different by environment types and feeding qualities. Finally, the cultured Mesopotamichthys sharpeyi can be a healthy component in the human diet according to dietary fatty acids profiles requirement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty Acid composition
  • Muscle tissue
  • Liver
  • Mesopotamichthys sharpeyi