اثر سطوح مختلف ویتامین نیاسین (B3) بر رشد و ترکیب بیوشیمیایی خون و لاشه بچه ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تعیین اثر مقادیر مختلف ویتامین B3بررشد و ترکیب بدن خون بچه تاس ‌ماهی استرلیاد (Acipenser  ruthenus)  پرورشی در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر شهید بهشتی سد سنگر اجرا گردید. شش جیره ‌غذایی شامل مقادیر مختلف 50،40،30،20،10،0 میلی‌ گرم در کیلوگرم غذای خشک ویتامین  B3 به‌ مدت 8 هفته برای تغذیه ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شدند. تعداد 100 قطعه ماهی استرلیاد با وزن متوسط 50 گرم به 18 وان فایبرگلاس معرفی گردید. ماهیان روزانه به‌ میزان 5 درصد وزن بدن تغذیه شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد و طول نهایی اختلاف معنی ‌داری وجود ندارد (0/05<p) اما در رشد  روزانه اختلاف معنی‌ دار مشاهده میشود (0/05>p). از نظر ترکیبات بیوشیمیایی (تریگلیسرید، کلسترول، گلوکز، LDL، HDL و پروتیئن خون) در تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنیداری مشاهده گشت (0/05>p). هم‌ چنین براساس نتایج آنالیز لاشه اختلاف معنی‌ داری بین تیمارها از لحاظ میزان رطوبت، چربی، پروتیئن و خاکستراختلاف معنی داری دیده شد (0/05>p). به‌ طوری ‌که بیش ‌ترین میزان پروتئین و خاکستر وحداقل میزان چربی مربوط به تیمار3 بوده است.در نهایت باتوجه به نتایج می‌ توان گفت که ویتامین نیاسین در این وزن اثر معنی ‌داری روی رشد تاس ‌ماهی استرلیاد ندارد، ولی باعث کاهش میزان چربی و افزایش پروتئین لاشه می ‌شود. در نتیجه افزودن 30 میلی ‌گرم نیاسین در کیلوگرم غذا اثر مطلوبی روی کیفیت گوشت ماهی می‌ گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vitamin niacin (B3) on growth, blood biochemical and body composition Sterliad (Acipenser ruthenus)

نویسندگان [English]

  • Rana Haghparast
  • Hossein Khara
  • Masod Farokhroz
Departmentof Aquaculture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, P.O. Box:1616
چکیده [English]

To determine the effects of vitamin B3 on growth and body composition blood of children Sterliad (Acipenser ruthenus) are cultured and Breeding Centre and Shahid Beheshti restocking dam was barricaded. Six diets containing different amounts of vitamin B3 50,40,30,20,10,0 mg per kg of dry food to feed the fish for 8 weeks was considered of Sterliad. A total of 100 fish of sterliad with an average weight of 50 g to 18 fiberglass tub was introduced. The fish were fed daily at the rate of 5% of body weight. The results showed that the treatments in terms of weight, condition factor, growth rate and final length there were no significant differences (P>0.05) But no significant difference was observed in the daily growth (P<0.05). The biochemical composition (triglyceride, cholesterol, glucose, LDL, HDL and blood protein) in the treatments are significant differences (P<0.05). Based on the analysis of carcass significant differences between treatments in terms of moisture, fat, protein and ash seen significant (P<0.05). Maximum protein and ash and minimum fat was related to T3. According to the results we can say that vitamin niacin the significant effect on weight Sterliad no growth and reduce the fat and increase the body protein. As a result of the addition of 30 mg per kg of food vitamin niacin positive effect on the quality of its fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser ruthenus
  • Vitamin Niacin
  • growth
  • Blood biochemical
  • body composition