بررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی مراحل رسیدگی جنسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 مرکزمطالعات و پژوهش های دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ساختار میکروسکپی و ماکروسکپی تخمدان و بیضه سیاه ‌ماهی Capoeta capoeta intermedia در مراحل مختلف رسیدگی جنسی بود. بدین منظور از آذر 1390 تا آذر 1391 تعداد 330 قطعه سیاه ‌ماهی ب ه‌صورت ماهیانه از رودخانه شاپور (استان بوشهر) صید و مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام زیست‌ سنجی، ماهیان تشریح و گنادهای آن ‌ها خارج گردید. نمونه‌ های گناد جدا‌شده در فرمالین 10 درصد فیکس ‌شده و پس از تهیه مقاطع بافتی با استفاده از روش بافت شناسی کلاسیک رنگ ‌آمیزی و مورد مطالعه قرار‌گرفتند. نتایج نشان داد به ‌طور میانگین طول کل ماده ‌ها 2/3±19/83 سانتی ‌متر، گستره وزن آن‌ ها 38±93/4 گرم،  طول کل نرها 2±19/85 سانتی ‌متر و وزن آن‌ ها 25/5±87/24گرم می ‌باشد. نسبت جنسی کل ماهی‌ های ماده به نر در نمونه‌ های صید شده 1/6 به‌ دست آمد که اختلاف معنی‌ داری بین جنس نر و ماده نشان داد (0/05>p). قطر تخمک از حداقل 406/6 میکرون در مرحله 2 رسیدگی جنسی تا حداکثر 2112/9 میکرون در مرحله 5 رسیدگی جنسی افزایش یافت. میانگین هم‌آوری مطلق و نسبی به‌ ترتیب 2252/6 و 22/08 عدد تخمک محاسبه گردید. مراحل رسیدگی این ماهی با استفاده از بافتشناسی به 6 مرحله تقسیمبندی شد. بالاترین میزان فراوانی مرحله رسیدگی 4 و 5 جنسی از بهمن ماه تا خرداد ماه به ‌دست آمد. 

کلیدواژه‌ها