بررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی مراحل رسیدگی جنسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 مرکزمطالعات و پژوهش های دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ساختار میکروسکپی و ماکروسکپی تخمدان و بیضه سیاه ‌ماهی Capoeta capoeta intermedia در مراحل مختلف رسیدگی جنسی بود. بدین منظور از آذر 1390 تا آذر 1391 تعداد 330 قطعه سیاه ‌ماهی ب ه‌صورت ماهیانه از رودخانه شاپور (استان بوشهر) صید و مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام زیست‌ سنجی، ماهیان تشریح و گنادهای آن ‌ها خارج گردید. نمونه‌ های گناد جدا‌شده در فرمالین 10 درصد فیکس ‌شده و پس از تهیه مقاطع بافتی با استفاده از روش بافت شناسی کلاسیک رنگ ‌آمیزی و مورد مطالعه قرار‌گرفتند. نتایج نشان داد به ‌طور میانگین طول کل ماده ‌ها 2/3±19/83 سانتی ‌متر، گستره وزن آن‌ ها 38±93/4 گرم،  طول کل نرها 2±19/85 سانتی ‌متر و وزن آن‌ ها 25/5±87/24گرم می ‌باشد. نسبت جنسی کل ماهی‌ های ماده به نر در نمونه‌ های صید شده 1/6 به‌ دست آمد که اختلاف معنی‌ داری بین جنس نر و ماده نشان داد (0/05>p). قطر تخمک از حداقل 406/6 میکرون در مرحله 2 رسیدگی جنسی تا حداکثر 2112/9 میکرون در مرحله 5 رسیدگی جنسی افزایش یافت. میانگین هم‌آوری مطلق و نسبی به‌ ترتیب 2252/6 و 22/08 عدد تخمک محاسبه گردید. مراحل رسیدگی این ماهی با استفاده از بافتشناسی به 6 مرحله تقسیمبندی شد. بالاترین میزان فراوانی مرحله رسیدگی 4 و 5 جنسی از بهمن ماه تا خرداد ماه به ‌دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopic and microscopic studies of reproductive cycle of Capoeta capoeta intermedia in Shapour River, Bushehr province

نویسندگان [English]

  • Aali Hosseini 1
  • Zohreh Mousavi 1
  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Akbar Abbaszadeh 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Persian Gulf Research Center, Bushehr, Iran
چکیده [English]

This study was done to investigate the macroscopic and microscopic structure of the ovary of
Siah mahi,Capoeta capoeta intermedia during sexual maturation cycle from November 2012 and October 2013. For this purpose, 330 C.c.intermediawere captured from Shapour River (Bushehr province) and transferred to the laboratory. After biometry, gonads were removed and weighted. Gonad samples fixed in 10% formalin and after providing tissue sections, stained with H&E and studied by light microscopy. The weight of female and male calculated 93.4 ± 38 g and 87.24± 25.5, respectively. Results showed that average total length females and males is 19.83±2.32 and 19.85±2 g cm, respectively. Overall female-male (F-M) sex ratio was 1:1.66 that was significantly differences between the sexes (P<0.05). Egg diameter from 406.6 micron in stage 2 increased up to 2112.9 micron in stage 5. Cyclic changes of ovarian maturation were divided into six stages histologically. The highest frequency of 4 and 5 maturity stages observed from February to June. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta capoeta intermedia
  • Ovaries
  • histology
  • Sexual maturation