بررسی تغییرات پاتولوژیک بافت کبد، آبشش و روده بچه ماهی سفید (kutum (Rutilus در معرض قرار گرفته با آب تالاب انزلی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

تالاب ‌انزلی دارای ارزش اکولوژیکی فراوانی است چرا که محل  تخم ‌ریزی و مهاجرت گونه‌ های آبزیان و پرندگان بسیاری به ‌حساب می‌ آید. براساس تحقیقات صورت گرفته، فلزات سنگینی از جمله لیتیوم، باریوم، استرانسیوم، کادمیوم، کبالت، مس، مولیبدن، نیکل، سرب و گوگرد علاوه بر هیدروکربن‌ های آروماتیک چندحلقه‌ ای (PAH) نیز به‌ عنوان ترکیبات حاضر در همه منطقه تالاب در نظر گرفته می‌ شوند که غلظت شان رو به افزایش بوده و می‌ توانند تهدید جدی برای ساکنان تالاب در نظر گرفته شوند. مطالعه حاضر اثرات آب دارای این آلاینده‌ ها را بر یکی از مهم ‌ترین گونه‌ های تالاب بررسی می‌ کند. به ‌منظور انجام تحقیق نود عدد بچه‌ ماهی سفید Rutilus kutum، به ‌مدت 8 روز در معرض آب‌ های آلوده مناطق آبکنار و سیاه‌ کشیم تالاب‌انزلی (در قالب سه تیمار و در هر تیمار سه تکرار) قرار گرفتند. پس از گذشت روز اول تغییری در سلول‌ های اپیتلیال آبشش دیده نشد و دژنراسیون سیتوپلاسم و هسته در سلول‌های کبد مشاهده شد، درحالی‌ که پس از 4 روز تغییر شکل سلول‌ های پایه آبششی، به‌ هم‌ چسبیدگی رشته‌ ها و رشته‌ های ثانویه گرزی شکل در بافت آبشش و تجمع صفرا در بافت کبد دیده شد (0/05<p). 8  روز در معرض‌ گذاری منجر به خون‌ ریزی و اتساع مویرگ ‌های آبششی و هم‌ چنین نکروز کانونی در کبد شد (0/05>p). تغییرات ایجاد شده می‌تواند به ‌وجود آلودگی در آب تالاب‌ انزلی مربوط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Induced Histopathological Alterations in Selected Organs of Rutilus kutum exposed to polluted waters in Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • Shima Kouhi Dehkordi
  • Sarvenaz Khalili Tilami
  • Javid Iman Pour
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh-sara, Iran
چکیده [English]

Anzali wetland has ecological importance since it hosts migratory birds and fishes in southwest Caspian Sea. Based on researches performed, Trace elements such as Lithium (Li), Barium (Ba), Strontium (Sr), Arsenic (As), cadmium (Cd), Cobalt (Co), Chromium (Cr), copper (Cu),Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), lead (Pb), and Sulfur (S) in addition to petroleum compounds such as Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are considered as the ubiquitous pollutants in Anzali wetland which their concentration is increasing there and can be a great hazard for wetland inhabitants. Our study assessed the effects of these pollutants on one of the most significant fish species living through the wetland, Rutilus kutum. In order to perform the study, ninety fries were exposed to polluted water from Abkenar area and Siahkishim part of the Anzali lagoon (in the form of 3 treatments and 3 replications). After first day of exposure no obvious effect on epithelial cells of gill lamellas were detected,but in liver cells some cases of cytoplasm and nucleous degeneration were detedted, while after 4 days anomalies such as disorganization in primary and secondary lamella; lamellar fusion and club shaped lamellas in gill samples and bile stagnation in liver cells were detected(P>0.05). Then 8 days of exposure resulted severe signs of alteration like lumen expansion and blood congestion in primary lamella in gill tissues and focal necrosis in liver tissues (P<0.05). Resulted alterations based on our observations were attributed to water pollution in Anzali wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alterations
  • tissue
  • Abkenar
  • Siahkishim
  • Liver
  • Gill