کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

مطالعه حاضر به‌ منظور ارزیابی  وضعیت سلامت کیفیت آب رودخانه شاهرود در استان قزوین انجام شد. نمونه‌ برداری از بزرگ بی ‌مهرگان کفزی با استفاده از نمونه ‌بردار سوربر (مساحت 0/16 مترمربع با چشمه تور 100 میکرون) در تناوب 45 روزه از مهر 1391 تا شهریور 1392 در 9 ایستگاه با 3 تکرار و در طول 95 کیلومتر از این رودخانه انجام شد. نمونه‌ های جمع شده توسط فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل‌، جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند. سنجه ‌های ساختار جمعیت شامل فراوانی کل، غنایEPT، درصد EPT، نسبت EPT به CHIR محاسبه شدند. مقادیر تنوع‌ گونه ‌ای، غنای گونه ‌ای و یکنواختی با استفاده از شاخص ‌های شانن – وینر، مارگالف و پایلو محاسبه شدند. حداقل و حداکثر میانگین فراوانی کفزیان به ‌ترتیب در فصول تابستان و بهار مشاهده شدند. کم ‌ترین و بیش ‌ترین میزان شاخص ‌های شانن (0/93 و 2/24)، مارگالف (0/33 و 1/64) به ‌ترتیب در فصول تابستان و بهار و در ایستگاه ‌های 1 و دو ایستگاه آخر (8 و 9) به ‌دست آمد. کم ‌ترین و بیش ‌ترین مقادیر شاخص زیستی هیلسینهف HFBI (3/29 و 6/37) در ایستگاه ‌ها اول و ایستگاه آخر در فصول زمستان و تابستان محاسبه گردید. این بررسی نشان داد با استفاده از شاخص ‌های زیستی و جمعیتی می ‌توان ارزیابی مناسبی از وضعیت سلامت اکوسیستم آب‌ های جاری به ‌عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Macroinvertebrate based Biotic and Population indexes to assess ecological status of Shahroud River- Qazvin

نویسندگان [English]

  • Abbas Mahmoudi Fard
  • Javid Iman Pour
  • Hamid Allaf Novirian
  • Kamyab Gholami Dashtaki
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh-sara, Iran
چکیده [English]

In this study health status of Shahroud River located in Qazvin Province was examined. Macroinvertebrate samples were collected by Surber sampler (area of 0.16 m2 with 100 micron mesh size) in 95 km river length at 9 sampling stations with 3 replicates in each station. Samples were taken in 45 day intervals from 11th Nov. 2011 to 9th Sept. 2012. The collected samples were preserved in 4% formalin solution and transported to the laboratory for identification and further analyses. Total abundance, EPT diversity, percentage EPT and EPT to CHIR ratio were calculated. Species diversity, richness and evenness were determined according to Shannon- Weiner, Margalev and Pielou indexes. Minimum abundance of macroinvertebrates were observed in summer and maximum in spring. The lowest and highest Shannon– Weiner values were 0.93 and 2.24, Margalev index 0.33 and 1.64 were observed in summer and spring at station 1 (upstream) and stations 8 and 9 (downstream) respectivelyThe lowest and highest Hilsenhoff Biotic index (HFBI) values were 3.29 and 6.37, were observed in winter and summer at station 1 (upstream) and stations 9 (downstream) respectively. The study showed that biotic and population indexes are capable of providing useful assessment of health quality in running water ecosystems.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotic and Population indexes
  • Ecological assessment
  • macroinvertebrate
  • Shahroud River