بررسی ویژگی‌های زیستگاهی ماهی Barbus lacerta (Heckel 1843) در رودخانه طالقان، حوزه سفیدرود

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه‌ها نقش مهمی در مدیریت آن‌ها دارد و تصمیم‌گیری در مورد شیوه مدیریتی مناسب، تنها با مشخص شدن نیازهای زیستگاهی آن‌ها امکان‌پذیر است. این مطالعه با هدف ثبت داده‌های مربوط به توزیع گونه Barbuslacerta و تعیین زیستگاه انتخابی این گونه برای حفاظت آن و مدیریت بهتر آن به اجرا درآمد. در مطالعه حاضر برای بررسی ویژگی‌های زیستگاهی و زیستگاه انتخابی این گونه در رودخانه طالقان، متغیرهای محیطی شامل عمق، عرض رودخانه، سرعت جریان آب، دمای آب، ارتفاع ازسطح دریا و قطر سنگ بستر، در 33 ایستگاه از بالادست به سمت پایین‌دست رودخانه اندازه‌گیری شد سپس داده‌های به ‌دست آمده در نرم‌افزار Habsel تحلیل شدند. براساس نتایج، محدوده مورد استفاده و محدوده زیستگاه انتخابی با توجه به میزان در دسترس بودن ویژگی‌های زیستگاهی برای هر متغیر برای ماهیان بزرگ‌تر و کوچک‌تر از 90 میلی‌متر به‌دست آمد. نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی هر دو گروه، محدوده مشابهی از متغیرها شامل عرض رودخانه 7/5-2/5 متر، ارتفاع 1600-1400 متر، دمای 16-15 درجه سانتی‌گراد، سرعت جریان 0/4-0/2 متربرثانیه و قطر سنگ بستر 30-24 سانتی‌متر می‌باشد. به‌ عبارت دیگر سس ماهی کورای جوان، نواحی کم عمق با عرض و سرعت جریان کم که حاوی سنگ بستر درشت می‌باشند را انتخاب می‌کند و وقتی بالغ می‌شود همان نواحی با عمق بیش ‌تر (54-48 سانتی‌متری) و بستری حاوی سنگ‌های درشت‌تر را انتخاب می‌نماید. نتایج این مطالعه می‌تواند در برنامه‌های حفاظتی بلندمدت و مدیریت شیلاتی این گونه مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت پیش‌بینی پراکنش سس ماهی کورا را براساس ویژگی‌های محیطی رودخانه فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fish habitat use characteristics of Barbus lacerta (Heckel 1843) in Taleghan River (Sefid River basin)

نویسندگان [English]

  • Marzie Verdipour 1
  • Soheil Eigderi 2
  • Bahman Shams Esfand Abad 1
1 Department of biodiversity, environmental sciences department, Science and Research Branch of Tehran
2 Department of fisheries , Karaj agricultural & natural resource department, Tehran University
چکیده [English]

Investigation of habitat use characteristics play an important role in their management and decision about appropriate management is feasible only with understanding of their habitat requirements. This study was conducted to provide distribution data of Barbus lacerta and determination of its habitat use characteristics in order to its better management and protection. In the present study for investigation of the habitat use characteristics of Kura barbel in Taleghan River, environmental variables, including depth, river width, current velocity, temperature, elevation and diameter of substrate stones in 33 stations from upstream to downstream were measured. Then this data were analyzed using Habsel software. The range of used and selected habitat were obtained with regard to the availability of the habitat variables for specimens larger and smaller than 90 mm. The results showed that both studied groups select similar ranges, including river width of 2.5-7.5 me, elevation of 1400-1600 m asl, temperature of 16-15°C and substrate with stone diameter of 24-30 cm i.e. The younger Kura barbel selects lower depth area with lower river width and current velocity that have substrate with large stones, whereas adults selects same area with deeper water (48-54 cm) and larger bed stones. Since there is little study regarding habitat suitability of riverine fishes, the findings of this study can be used in long-term protection program and management of this species. In addition, the results can provide prediction of its distribution based on the environmental variable of river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kura barbel
  • Taleghan River
  • Environmental variables
  • Selected habitat