بررسی عملکرد تولیدمثلی و هم آوری در دوگله از مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

به ‌منظور تعیین فاکتورهای تولیدمثلی و هم ‌آوری قزل ‌آلای رنگین کمان دو گله مولد  بررسی قرار گرفتند. از گله فرانسوی و گله ایرانی موجود در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی تعداد 10 و 15 نمونه ماده به ‌صورت تصادفی انتخاب، تگ‌ دار و تخم ‌کشی شدند. میزان تخمک استحصالی از هر والد با ترازوی دیجیتالی با دقت 0/01 گرم و قطر تخمک با کولیس مدرج اندازه‌ گیری شد. تخمک ها با ترکیب اسپرم چند نر بارور شدند. درصد لقاح، چشم زدگی و تفریخ برای هر تیمار محاسبه شد. درصد لقاح (98/8، 88/33)، چشم زدگی (94/5-71)، تفریخ (82/5-70) به ‌ترتیب در مولدین فرانسوی و ایرانی به ‌دست آمد. میانگین هم ‌آوری و متوسط اندازه تخم درگله فرانسوی به ‌ترتیب 306/47±4080 و 0/089±4/93 و در گله ایرانی 276±4247 و 0/1±5/17 به ‌دست آمد. بررسی روابط هم ‌آوری- اندازه تخم، وزن مولد، طول مولد و اندازه تخم و وزن مولد با استفاده از آنالیز رگرسیون انجام پذیرفت. رابطه هم‌ آوری و وزن در گله فرانسوی (0/52=r) و در گله ایرانی (0/36=r) به‌ صورت خطی و شیب مثبت مشاهده شد. رابطه هم ‌آوری با طول در گله فرانسوی 30% =r و در گله ایرانی 36%=r  به ‌دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می ‌دهد که مولدین فرانسوی کیفیت بهتری از نظر درصد لقاح، چشم زدگی، تفریخ، بازماندگی در سه ماهه اول و بازماندگی در سه ماهه دوم نسبت به مولدین ایرانی را دارا می باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of reproductive performance and fecundity in two group of rainbow trout brood stock

نویسندگان [English]

  • Roghaye Mahmodi Mahmodi 1
  • Samira Naseri 2
  • Esmaeil Kazemi 1
1 Research center of genetic and breeding for coldwater fishes, Yasouj
2 Iran fisheries research organization
چکیده [English]

The study aims to evaluate the reproductive factors as well as fecundity of two broodstock groups (Iranian and French generation) at the research center of genetic and breeding of cold-water fishes, Yasouj, Iran. Number of 10 broods from French generation and 15 broods from Iranian one were randomly selected, tagged and stripped to evaluate fecundity and future parameters. Total egg weight and egg diameter were computed using a digital balance and a caliper. After fertilization, the percentage of fertilized, eyed, hatched eggs and larval survival were assessed . Average fecundity and egg diameter in the French generation were 4080±306.47 and 4.93±0.089  respectively. Mentioned parameter in the Iranian were submitted to be 4247±276 and 5.17±0.1. Moreover, percentage of fertilized egg (98.8, 88.33), percentage of eyed eggs (94.5,71) and hatching rate (82.5,70) were submitted in the Ferench and Iranian groups  respectively. A possitive relationship was observed between fecundity and fish weight in French (r= 0.36) and Iranian ( r= 0.52)  groups. A linear relationship between fecundity and length fish was observed in rainbow trout French (r = 0.30) and Iranian (r = 0.36). In conclusion, it seems that fish fecundity is more affected by fish weight, not fish length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilization percentage
  • Eyed percentage
  • Hatching percentage
  • rainbow trout
  • fecundity