اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر استفاده خوراکی پروبیوتیک تجاری باکتوس و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی گورامی سه‌ خال انجام گرفت. برای این‌ منظور 720 قطعه بچه‌ ماهی گورامی سه‌خال (0/061±1) در دوازده گروه هرکدام با سه تکرار تصادفی تقسیم شدند. تیمار اول (شاهد) فقط با غذای تجاری ومابقی تیمارها با غذای تجاری مکمل شده به پروبیوتیک و پربیوتیک به ‌ترتیب حاوی، تیمار دوم (0/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک)، تیمار سوم (0/2 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک)، تیمار چهارم (0/4 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک)، تیمار پنجم (1% پربیوتیک)، تیمار ششم (2% پربیوتیک)، تیمار هفتم (0/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 1% پربیوتیک)، تیمار هشتم (0/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 2% پربیوتیک)، تیمار نهم (0/2 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 1% پربیوتیک)، تیمار دهم (0/2 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 2% پربیوتیک)، تیمار یازدهم (0/4 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 1% پربیوتیک) و تیمار دوازدهم (0/4 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 2% پربیوتیک)، به‌ مدت 90 روز تغذیه شدند. اندازه‌ گیری فاکتورهای رشد، فاکتورهای خون و درصد بقاء در برابر تنش شوری در اتمام دوره آزمایش انجام شد. تیمار هفتم به ‌طور معنی‌ داری دارای شاخص رشد و تغذیه بهتر بود (0/05>p). هم ‌چنین در بین فاکتورهای خونی نتایج نشان داد که تیمار هشتم دارای پروتئین کل بیش ‌تر با تفاوت معنی‌ داری نسبت به تیمار شاهد بود (0/05>p)، ولی تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک (به تنهایی)، (تیمارهای پنجم و ششم) به ‌طور معنی ‌داری دارای درصد بقاء بیش ‌تری نسبت به تیمار شاهد بود (0/05>p). بنابراین پروبویتیک باکتوسل و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید به ‌صورت تلفیقی می ‌تواند باعث بهبود رشد و میزان پروتئین کل خون و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید (به تنهایی) می ‌تواند باعث افزایش مقاومت به بروز تنش در ماهی گورامی سه‌ خال شود.

کلیدواژه‌ها