اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر استفاده خوراکی پروبیوتیک تجاری باکتوس و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی گورامی سه‌ خال انجام گرفت. برای این‌ منظور 720 قطعه بچه‌ ماهی گورامی سه‌خال (0/061±1) در دوازده گروه هرکدام با سه تکرار تصادفی تقسیم شدند. تیمار اول (شاهد) فقط با غذای تجاری ومابقی تیمارها با غذای تجاری مکمل شده به پروبیوتیک و پربیوتیک به ‌ترتیب حاوی، تیمار دوم (0/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک)، تیمار سوم (0/2 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک)، تیمار چهارم (0/4 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک)، تیمار پنجم (1% پربیوتیک)، تیمار ششم (2% پربیوتیک)، تیمار هفتم (0/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 1% پربیوتیک)، تیمار هشتم (0/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 2% پربیوتیک)، تیمار نهم (0/2 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 1% پربیوتیک)، تیمار دهم (0/2 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 2% پربیوتیک)، تیمار یازدهم (0/4 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 1% پربیوتیک) و تیمار دوازدهم (0/4 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و 2% پربیوتیک)، به‌ مدت 90 روز تغذیه شدند. اندازه‌ گیری فاکتورهای رشد، فاکتورهای خون و درصد بقاء در برابر تنش شوری در اتمام دوره آزمایش انجام شد. تیمار هفتم به ‌طور معنی‌ داری دارای شاخص رشد و تغذیه بهتر بود (0/05>p). هم ‌چنین در بین فاکتورهای خونی نتایج نشان داد که تیمار هشتم دارای پروتئین کل بیش ‌تر با تفاوت معنی‌ داری نسبت به تیمار شاهد بود (0/05>p)، ولی تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک (به تنهایی)، (تیمارهای پنجم و ششم) به ‌طور معنی ‌داری دارای درصد بقاء بیش ‌تری نسبت به تیمار شاهد بود (0/05>p). بنابراین پروبویتیک باکتوسل و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید به ‌صورت تلفیقی می ‌تواند باعث بهبود رشد و میزان پروتئین کل خون و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید (به تنهایی) می ‌تواند باعث افزایش مقاومت به بروز تنش در ماهی گورامی سه‌ خال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of bactocell probiotic and galactooligosaccharide peribiotic on the growth, survival, blood parameters and resistance to salinity stress in tree-spot gourami (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • Mina Mokhtari 1
  • Mohammad Reza Imanpoor 2
  • Abdolmajid Hajimoradloo 1
  • Seyed Hossein Hoseinifar 1
1 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Fishery Science, Department of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of commercial probiotic (Bactocell) and prebiotic (galactooligosaccharide) on the growth, survival, blood parameters and resistance to salinity stress in tree-spot gourami. Seven hundred and twenty fish were randomly divided into 12 groups with three replicates. The fish in the first group (control) were fed with commercial pelleted diet. The other five groups were fed with 0.1 gr/kg probiotic, 0.2 gr/kg probiotic, 0.4 gr/kg probiotic, 1% prebiotic, 2% prebiotic, 0.1 gr/kg probiotic and 1% prebiotic, 0.1 gr/kg probiotic and 2% prebiotic, 0.2 gr/kg probiotic and 1% prebiotic, 0.2 gr/kg probiotic and 2% prebiotic, 0.4 gr/kg probiotic and 1% prebiotic, 0.4 gr/kg probiotic and 2% prebiotic, for 90 days, respectively. Growth parameters, survival rate, blood parameters and resistance to salinity stress were evaluated on the end of the trial. Seventh treatment showed significant improvements (p<0.05) in terms of growth parameters and feed utilization (p<0.05). Also, between blood parameters, eighth treatment had a significant increase compared to the control group in total protein (p<0.05), but treatments fed with peribiotic (alone) (fifth and sixth groups) showed significant increase (p<0.05) in resistance to salinity stress compared to the control group. Overall. The results showed that bactocell probiotic and galactooligosaccharide peribiotic (In combination) Cause improvement in growth parameters and blood total protein, and galactooligosaccharide peribiotic (alone) Cause improvement in resistance to stress in tree-spot gourami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tree-spot gourami
  • Bactocell probiotic
  • Galactooligosaccharide prebiotic
  • Growth parameters
  • Bood parameters
  • salinity stress