اثر پربیوتیک کیتوزان بر عملکرد رشد، پارامترهای هماتولوژیکی، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

 هدف از این تحقیق بررسی اثرات کیتوزان بر عملکرد رشد، برخی شاخص ‌های هماتولوژی، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه ماهیان کپور معمولی بود. ماهیان (0/033±1/219 گرم) به چهار گروه تقسیم شدند که با جیره ‌های حاوی سطوح مختلف کیتوزان؛ 0 (شاهد)، 0/5، 1 و 2 درصد به ‌مدت 54 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در ماهیان تغذیه شده با جیره‌ های حاوی کیتوزان، وزن نهایی و افزایش وزن، به‌ طور معنی ‌داری افزایش داشت (0/05>P). علاوه ‌براین، ضریب تبدیل غذا و MCH ماهیان تیمار شده با کیتوزان در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی ‌دار داشت (0/05>P). از سوی دیگر، ضریب چاقی در ماهیان تغذیه شده با 0/5 درصد کیتوزان افزایش معنی ‌داری داشت (0/05>P). با این ‌حال، نرخ رشد ویژه، بازماندگی و MCV بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد اختلاف معنی ‌داری نداشت (0/05<P). در تعداد گلبول‌ های سفید در تیمار 1 % و میزان هماتوکریت در تیمارهای 1 و 0/5 % کاهش معنی‌ داری وجود داشت (0/05>P). هم‌ چنین، تعداد گلبول‌ های قرمز و MCHC به ‌ترتیب در تیمارهای 2 و 0/5 % افزایش معنی‌ داری داشت (0/05>P). نتایج مطالعه حاضر نشان می ‌دهد که کیتوزان جیره به ‌طور مثبت بر عملکرد رشد و پارامترهای خون شناسی بچه ‌ماهیان کپور معمولی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of chitosan prebiotic on the growth performance, hematological parameters, survival and resistance to salinity stress in common carp (Cyprinus carpio) fry

نویسندگان [English]

  • Mehdi Same
  • Mohammad Reza Imanpoor
  • Valiolah Jafari
  • Alireza Alishahie
Department of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of dietary chitosan on the growth performance, some hematological parameters, survival and resistance to salinity stress of common carp fry. Fish (1.219± 0.033 g) were divided to four groups fed on diets containing chitosan in different levels: 0 (control), 0.5, 1 and 2 % for 54 days. The results showed that there was a significant increase in final weight and weight gain in those fish fed chitosan diets (P<0.05). In addition, food conversion ratio and MCH of fish fed chitosan diets was significantly (P<0.05) lower than those fed the control group. On the other hand, condition factor was a significant increase in fish fed 0.5% chitosan diets (P<0.05). However, there was no significant differences in specific growth rate, survival and MCV between fish fed different experimental diets (P>0.05). There was a significant decrease in white blood cells count in the 1% treatment and hematocrit in the 1 and 0.5 % treatments (P<0.05). Also, there was a significant increase in red blood cells count and MCHC in 2% and 0.5% treatments, respectively. The results of the present study indicate that the supplement of 1% chitosan have a positive affect on the growth performance and some blood parameters of the common carp fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • Blood
  • Prebiotic
  • Chitosan
  • Common carp
  • Stress