بررسی تأثیر جیره غذایی برشمارش تام باکتری‌های روده و مشخصات هیستومتریک روده ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 139

چکیده

در این مطالعه اثر مصرف یونجه و جو بر تعداد کل باکتری‌ها و تغییرات بافتی در روده ماهی کپور علفخوار مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور تعداد 60 قطعه ماهی از 2 کارگاه پرورش ماهی با وزن (میانگین وزن ± انحراف معیار) 319 ± 1280/67 گرم به‌صورت کاملاً تصادفی به دو گروه که از یونجه و جو تغذیه می‌کردند تقسیم و مورد بررسی قرار گرفتند. این ماهیان به‌ مدت یک دوره پرورشی مورد تغذیه قرار گرفتند در انتهای دوره از هر مزرعه 30 ماهی انتخاب گردید. پس از کالبدگشایی ماهی‌ها از بافت روده جهت شمارش تام باکتریایی و بافت‌شناسی به ‌روش متداول آزمایشگاهی نمونه‌برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد باکتری (Colony Forming Unit) در 2 گروه تفاوت معنی‌داری دارد (0/05>p). در مطالعه بافتی روده طبق بررسی آماری در قطر لایه‌ها و تعداد سلول‌های موکوسی اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها وجود داشت (0/05>p). به‌نحوی‌که در گروهی که با جو تغذیه‌ شده بودند قطر لایه مخاطی افزایش‌یافته بود ولی قطر لایه عضلانی کم ‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding diet on bacterial count and histology of intestine in grass carp, Ctenopharyngodon idella

نویسندگان [English]

  • Lefteh Mohseninejad 1
  • Rahim Peyghan 2
1 Islamic Azad University Ahvaz, Ahvaz,Iran
2 Department of Cinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study the effect of Alfalfa and barleyfeeding on bacterial count and histology of intestine in grass carp was investigated. For this purpose 60 fish (30 from each farm) from 2 farms with an average weight of 1280.67±319 g were randomly selected: one farm was fed with Alfalfa and one was fed barley to grass carp. The fishes were fed for one rearing period and at the end 30,fishes were selected from each farm and examined for their intestine total bacterial count and histologic characteristics. The results showed that the average of bacterial counts(Colony Forming Unit) were significantly different between both group (p<0.05). In histologic study there was significant difference in diameter of layers and the number of mucus cells (p<0.05). In barley group the mucosal layer was thicker than the Alfalfa group but the muscular layer was thinner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grass carp
  • Intestine
  • alfalfa
  • Barley
  • bacterial count