بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی گرین تیلور (Andinocara rivulatus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 باشگاه پروهشگران جوان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

3 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

4 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی استان گلستان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، صندوق پستی: 139

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی در سطوح متفاوت با پودر ضایعات ماکیان به ‌ترتیب 3 جیره غذایی به ‌همراه یک جیره شاهد به شکل کرامبل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید. برای این منظور 450 قطعه ماهی گرین تیلور (Andinocara rivulatus)  با میانگین وزنی و طولی به ‌ترتیب 0/0±0/09 (گرم) و 0/07±1/921 (سانتی ‌متر) با استفاده از سه جیره آزمایشی با سطوح 25، 50، 75 درصد پودر ضایعات جایگزین شده با پودر ماهی به ‌شکل کرمبل به‌ همراه گروه شاهد در قالب 4 گروه هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره ماهیان هر 15 روز یک‌بار زیست‌ سنجی شدند و پس از 97 روز پرورش در پایان دوره، فاکتور‌های رشد اندازه ‌گیری شدند. نتایج نشان دادند ماهیان تغذیه شده با جیره ‌های  تغذیه ‌ای از نظر میزان طول و وزن بدن، نرخ رشد ویژه طولی و وزنی، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت، درصد بقاء، فاکتور رشد روزانه در بین تیمار‌های مورد بررسی در مقایسه گروه شاهد تفاوت معنی‌ داری نداشتند (0/05<p). هم‌ چنین نتایج این تحقیق نشان داد جایگزینی پودر ضایعات طیور به ‌جای پودر ماهی در سطح جایگزینی 50% می ‌تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره ماهی گرین تیلور پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the possibility of replacing fish meal with poultry waste flour with an emphasis on growth and feeding of fish Greene Taylor (Andinocara rivulatus)

نویسندگان [English]

  • Nagmeh shanci 1
  • Nargess Mooraki 2
  • Hossein Ghafourian 3
  • Hosseinali Khoshbavar Rostami 4
چکیده [English]

 In this study, in order to evaluate the effect of substitution of fish meal for poultry wastes, three meal diet along with a control diet in crumbles were used in a completely randomized design and formulation.For this purpose, 450 Taylor Green (Andinocara rivulatus) fishes with average weight and length 09.0±0.0 (gr) and (cm) 921.1±07.0 respectively were used. Three experimental diets at levels of 25, 50, 75% flour, meal replacement products crumbles with the control group in 4 groups each with three replications were examined. These experiments elapsed for 97 days. During expriment, the fish  were investigated every 15 for measuring their growth factors. The length, weight, length and weight-specific growth rate, feed conversion ratio, condition factor, the estimated survival rate of voluntary nutrition, growth factor treatments of these fishes were examined daily As the results of this study showed, there is no significance between the treatments and control groups (0.05<P). It also showed that replacement of fish meal in place of flour replacement level of 50% poultry waste can substitute for fish meal in the diet is considered Greene Taylor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greene Taylor (Andinocara rivulatus)
  • Fish meal
  • Poultry waste flour