اثرات رژیم غذایی حاوی 17- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و برخی فراسنجه های خون شناسی در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، صندوق پستی: 61964-47651

چکیده

در این تحقیق اثرات رژیم غذایی حاوی 17-بتا استرادیول روی رشد و تغییر جنسیت بچه ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور 240 قطعه بچه ‌ماهی نورس گورامی به وزن اولیه 0/12±1/26 گرم طی 90 روز با 17-بتا استرادیول در دوزهای مختلف (0، 10، 25 و 50 میلی گرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش از بچه ماهیان جهت اندازه‌ گیری هماتوکریت و گلبولهای سفید خون‌ گیری شد. یافته ‌های آنالیز واریانس شاخص ‌های رشد (ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، رشد روزانه و اختلاف وزن)، درصد هماتوکریت و تعداد گلبول ‌های سفید بین تیمارهای مختلف، اختلاف معنی‌ داری را نشان نداد (0/05<p). بیش ‌ترین عملکرد رشد و تغذیه در تیمار 3 (دوز 25 میلیگرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده شد. نتایج حاصل از تاثیر17-بتا استرادیول روی تغییر جنسیت اختلاف معنی ‌داری را بین گروه‌‌ های مختلف تیماری، نشان نداد (0/05<p)، اما با افزایش میزان هورمون ماده‌زایی روندی افزایشی داشت.

کلیدواژه‌ها