اثرات رژیم غذایی حاوی 17- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و برخی فراسنجه های خون شناسی در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، صندوق پستی: 61964-47651

چکیده

در این تحقیق اثرات رژیم غذایی حاوی 17-بتا استرادیول روی رشد و تغییر جنسیت بچه ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور 240 قطعه بچه ‌ماهی نورس گورامی به وزن اولیه 0/12±1/26 گرم طی 90 روز با 17-بتا استرادیول در دوزهای مختلف (0، 10، 25 و 50 میلی گرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش از بچه ماهیان جهت اندازه‌ گیری هماتوکریت و گلبولهای سفید خون‌ گیری شد. یافته ‌های آنالیز واریانس شاخص ‌های رشد (ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، رشد روزانه و اختلاف وزن)، درصد هماتوکریت و تعداد گلبول ‌های سفید بین تیمارهای مختلف، اختلاف معنی‌ داری را نشان نداد (0/05<p). بیش ‌ترین عملکرد رشد و تغذیه در تیمار 3 (دوز 25 میلیگرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده شد. نتایج حاصل از تاثیر17-بتا استرادیول روی تغییر جنسیت اختلاف معنی ‌داری را بین گروه‌‌ های مختلف تیماری، نشان نداد (0/05<p)، اما با افزایش میزان هورمون ماده‌زایی روندی افزایشی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of 17-β estradiol administration on growth and sex reversal Three-spot gourami (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Imanpoor 1
  • Ahmad Arabsabahi 2
  • Masoumeh Bahrkazemi 2
  • Mina Mokhtari 1
1 Fishery Science, Department of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Department of fisheries, Islamic Azad University Qaemshahr Branch, Iran
چکیده [English]

In this present study, 240 three-spot gourami (Trichogaster trichopterus) fallowing was exposed to 17-β estradiol at stage of development including prior to maturity (larvae) average (1.26±0.12 g). The 20 species per aquarium under the four treatments (0, 10, 25 and 50 mg per kg of food) in three replicates were performed in a period of 90 days. Hormone was added to fish food. Results showed that treatments had no significant difference in fish growth, which correlated with increased amounts of 17- β estradiol (P<0.05), but the most growth was observed in treatment 3 (25 mg/kg of 17-β estradiol per fish). Also had no significant difference in number of white blood cells and hematocrit percentage between treatments (P<0.05). Although sex reversal was not significantly different from other treatments, it had increasing effect with increasing 17-β estradiol rate.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tree-spot gourami
  • 17-β estradiol
  • Sex reversal