بررسی تاثیر مکمل جلبک کلرلا (Chlorella sp.) بر روی رنگ ماهی زبرا دنیو (Danio rerio)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

ماهی زبرا دنیو (Danio rerio) یکی از ماهیان زینتی بسیار زیبا در آب شیرین و مناطق گرمسیری می ‌باشد که در ایران نیز طرف ‌داران بسیاری دارد. این پژوهش با هدف تاثیر جیره غذایی ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp) بر تغییر شاخص ‌های رنگ ماهی زبرا دنیو انجام شد. تعداد 360 قطعه ماهی زبرا دنیو به ‌طور تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 آکواریوم تقسیم شدند که تیمارهای غذایی شامل تیمار 1 یا شاهد (غذایی با نام انرژی که فروشگاه ‌های آکواریوم استفاده می‌ کنند)، تیمار 2 (غذای انرژی بههمراه 0/5 درصد مکمل جلبک کلرلا)، تیمار 3 (غذای انرژی به‌ همراه 1 درصد مکمل جلبک کلرلا) و تیمار 4 (غذای انرژی به ‌همراه 1/5 درصد مکمل جلبک کلرلا) بودند. بالاترین میزان مولفه ‌های L، a، b، هیو و کروما به ‌ترتیب 14/47±58/75، 4/34±53/75، 1/44±16، 1/22±22/23 و 4/49±55/86 محاسبه شد. در این تحقیق تغذیه ماهی زبرا دنیو با جلبک کلرلا تاثیر مطلوبی بر روی رنگ این گونه داشت، با توجه به این‌ که بین تیمار 1 و 1/5 درصد در مولفه های L، a، b، هیو و کروما اختلاف معنی ‌داری وجود ندارد (0/05<P)، به‌ نظر می ‌رسد تیمار 1 درصد پودر جلبک کلرلا بهترین تیمار مورد استفاده برای رنگ ماهی زبرا می‌ باشد. البته شایان ذکر است که رنگ قرمز و زرد پوست ماهی زبرا دنیو (مولفه ‌های a، b) پس از دوره پرورش 60 روزه بیش ‌تر نمایان شده و شفافیت آن که مربوط به مولفه  L می ‌باشد نیز افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect on the color supplement Chlorella sp. algae of Danio rerio

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ali Azizi
  • Mansoreh Ghaeni
Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Danio rerio fish is one of the very beautiful ornamental fish living in fresh water and tropical areas having that a lot of advocates in our country. This study carried out due to evaluation of the effect of Chlorella microalga on color indices. For studying, 360 specimens with 4 feeding treatments were randomly divided in 12 aquariums: the first group/control group received a sort of food called Energy in the market, the second received energy along with 0.5% chlorella supplement. The 3rd once received energy with 1% of the same supplement and the 4th group received energy with 1.5% of chlorella supplement being repeated with the frequency of three. The highest levels of l,a,b indices of Hab and Chroma were respectively computed as 58.75±14.47, 53.75±4.34, 16±1.44, 22.23±1.22, 55.86±4.49. However, since there is no significant difference between 1 and 1.5% levels (p>0.05) regarding l, a, b amount of Hab and Chroma, and the fish color change was obvious in 1% level  more than the 0.5 % level , thus 1% chlorella alga powder is the best feeding level for the color of this fish. Moreover, the use of such powder does not significantly affect the survival rate of this species of fish. It should be noted that the red and yellow Zebra fish skin mundane (indices a, b) after a period of 60 days more visible and increase the transparency which is the index L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorella alga
  • Danio rerio
  • Feeding level
  • Body color