بررسی تاثیر مکمل جلبک کلرلا (Chlorella sp.) بر روی رنگ ماهی زبرا دنیو (Danio rerio)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

ماهی زبرا دنیو (Danio rerio) یکی از ماهیان زینتی بسیار زیبا در آب شیرین و مناطق گرمسیری می ‌باشد که در ایران نیز طرف ‌داران بسیاری دارد. این پژوهش با هدف تاثیر جیره غذایی ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp) بر تغییر شاخص ‌های رنگ ماهی زبرا دنیو انجام شد. تعداد 360 قطعه ماهی زبرا دنیو به ‌طور تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 آکواریوم تقسیم شدند که تیمارهای غذایی شامل تیمار 1 یا شاهد (غذایی با نام انرژی که فروشگاه ‌های آکواریوم استفاده می‌ کنند)، تیمار 2 (غذای انرژی بههمراه 0/5 درصد مکمل جلبک کلرلا)، تیمار 3 (غذای انرژی به‌ همراه 1 درصد مکمل جلبک کلرلا) و تیمار 4 (غذای انرژی به ‌همراه 1/5 درصد مکمل جلبک کلرلا) بودند. بالاترین میزان مولفه ‌های L، a، b، هیو و کروما به ‌ترتیب 14/47±58/75، 4/34±53/75، 1/44±16، 1/22±22/23 و 4/49±55/86 محاسبه شد. در این تحقیق تغذیه ماهی زبرا دنیو با جلبک کلرلا تاثیر مطلوبی بر روی رنگ این گونه داشت، با توجه به این‌ که بین تیمار 1 و 1/5 درصد در مولفه های L، a، b، هیو و کروما اختلاف معنی ‌داری وجود ندارد (0/05<P)، به‌ نظر می ‌رسد تیمار 1 درصد پودر جلبک کلرلا بهترین تیمار مورد استفاده برای رنگ ماهی زبرا می‌ باشد. البته شایان ذکر است که رنگ قرمز و زرد پوست ماهی زبرا دنیو (مولفه ‌های a، b) پس از دوره پرورش 60 روزه بیش ‌تر نمایان شده و شفافیت آن که مربوط به مولفه  L می ‌باشد نیز افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها