بررسی اثر عصاره ریزپوشانی شده گیاه فیکوس بنگهالنسیس (Ficus benghalensis) بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره ریزپوشانی شده برگ گیاه فیکوس بنگهالنسیس بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهی زینتی دم شمشیری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور عصاره با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترین ریزپوشانی شد. در این آزمایش 4 جیره غذایی شامل 0 (تیمار 1: شاهد)، 200 (تیمار 2)، 400 (تیمار 3) و 800 (تیمار 4) میلی‌ گرم عصاره ریزپوشانی شده بر کیلوگرم جیره تهیه شد و مولدین نر به‌ مدت 14 هفته تغذیه شدند. ماهیان ماده نیز با جیره غذایی پایه تغذیه شدند. نتایج نشان داد نسبت تعداد لارو متولد شده به ‌ازای هر مولد ماده در هر چهار تیمار آزمایش اختلاف معنی‎داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). درصد بقای لارو در تیمار 4 به‎طور معنی‎داری بیشتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). هم‌ چنین در هر چهار تیمار مورد آزمایش اختلاف معنی‎داری در میانگین وزن لاروها وجود نداشت (0/05<P). بالاترین درصد شاخص گنادوسوماتیک در تیمار 4 مشاهده شد (0/05>P). میزان استرادیول در تیمارهای 1 و 2 به‎طور معنی‎داری بیش تر از تیمارهای 3 و 4 بود (0/05>P).میزان تستوسترون و پروژسترون نیز در تیمارهای 3 و 4 به‎طور معنی‎داری (0/05>P) بیش ‌تر از تیمارهای 1 و 2 بود. بیش ‌ترین و کم‌ ترین میزان پروتئین کل در تیمار 4 و 1 مشاهده شد. نتایج نشان داد میانگین تعداد گلبول‎های سفید و قرمز و هم‌ چنین هماتوکریت در تیمارهای 3 و 4 بیش ‌تر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج حاصله عصاره‎ فیکوس بنگهالنسیس نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان دم ‏شمشیری داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of microencapsulated extract of Ficus bemghalensis on growth and reproductive performance in sword tail (Xiphophorus helleri)

نویسندگان [English]

  • Abasali Hajibeglou
  • Mohammad Sudagar
چکیده [English]

These experiments were performed to determine the effects of encapsulated extract of Ficus benghalensis on growth and reproductive performance in Xiphophorus helleri. For this purpose, the extract was encapsulated using gum Arabic and maltodextrin. Encapsulated extract was then incorporated with the artificial feeds at concentration of 0.0 (A: control), 200  (B), 400 (C) and 800 (D) mg kg-1 of dry diet and fed to male fish for a period of 14 weeks. Females were fed with control diet. Results showed that the number of larvae per female in all treatments were not significantly different (P>0.05). Fry survival was significantly higher in group 4 compared to other groups (P<0.05). Moreover, no significant differences in the weight of fry were observed within the experimental groups (P>0.05). The gonadosomatic index was found higher in group 4 as compared to other groups (P<0.05). Estradiol levels in group 1 and 2 were significantly higher than group 3 and 4 (P<0.05). The levels of progesterone and testosterone were significantly higher in group 3 and 4 as compared to the group 1 and 2 (P<0.05). Results also showed that the highest and lowest level of total serum protein observed in group 4 and 1 respectively.  Also the WBC, RBC and hematocrit level in group 3 and 4 were higher than group 1 and 2. Overall, the survey results showed that Ficus benghalensis encapsulated extract can increase reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ficus benghalensis
  • Reproduction
  • Xiphophorus helleri