اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus, Agassiz, 1831)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 19395-1113

2 مرکز آموزش جهاد کشاورزی، مازندران

3 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1783-13145

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، صندوق پستی: 1311-79159

چکیده

آزمایشی جهت تعیین میزان پروتئین بهینه جیره‌ غذایی ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) طراحی شد. ماهیان با چهار نوع جیره ‌غذایی با میزان کالری یکسان و با میزان پروتئین 40، 45، 50 و 55 درصد به ‌مدت 8 هفته تغذیه شدند. کم‌ ترین و بیش ‌ترین افزایش وزن به ‌ترتیب در ماهیان تغذیه شده با جیره 40 و 50 درصد پروتئین مشاهده شد. تنها اختلاف معنی‌ داری در افزایش وزن ماهیان تغذیه شده با جیره 40 درصد پروتئین نسبت به دیگر جیره ‌های پروتئین مشاهده شد (p<0/05). کم‌ ترین و بیش ‌ترین نرخ بازدهی پروتئین به‌ ترتیب در جیره حاوی 55 درصد و 50 درصد پروتئین به ‌دست آمد، ولی اختلاف معنی ‌داری در نرخ بازده پروتئین بین تیمارهای مختلف پروتئین جیره غذایی مشاهده نشد (p>0/05). کم ‌ترین و بیش ‌ترین نرخ رشد ویژه به ‌ترتیب در جیره حاوی 40 درصد و 50 درصد پروتئین مشاهده شد. بهترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 45 درصد پروتئین به ‌دست آمد. نتایج حاصل از فاکتور ضریب تبدیل غذایی ماهی اسکار نشان داد که با افزایش پروتئین جیره از 40 به 45 درصد، ضریب تبدیل غذایی بهتری در ماهیان مشاهده می ‌شود ولی با افزایش بیش ‌تر پروتئین جیره به ‌میزان 50 و 55 درصد، ضریب تبدیل غذایی افزایش می‌ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary protein on growth parameters of Oscar fish (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831)

نویسندگان [English]

  • Alinaghi Sarpanah 1
  • Arezoo Moshkoh Rohani 2
  • Mehran Yasemi 3
  • Mehran Parsa 4
1 Agricultural, Education and Extension Organization, P.O.Box: 1113-19395 Tehran, Iran,
2 Agricultural Education Center of Mazandaran, P.O.Box: 48175-545 Mazandaran, Iran
3 Institute of Applied-Scientific Higher Education of Jahad-e- Agriculture, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran, P.O. Box: 13145-1783
4 Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 79159-1311 Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

An experiment was designed to determine the optimum dietary protein level of a fresh water ornamental fish, Oscar (Astronotus ocellatus). Fish were fed with four isocaloric dietaries and 40%, 45%, 50% and 55% protein levels for 8 weeks. The highest and lowest weight gain were observed in fish fed with 40% and 50% dietary protein, respectively. Only, the significant difference of weight gain was observed between 40% dietary protein than other dietaries protein (P<0.05). The lowest and highest protein efficiency ratio were obtained in 55% and 50% dietary protein, respectively. But, there was not any significant difference of protein efficiency ratio between various dietaries protein (P>0.05). The lowest and highest specific growth rate were observed in 40% and 50% of dietary protein, respectively. The best feed conversation rate was obtained in fish that fed with 45% dietary protein. Results obtained from the feed conversation rate parameter of Oscar fish showed that with increasing the dietary protein from 40% to 45%, better feed conversation rate can be seen in fish, but, with further increase of dietary protein to the 50% and 55%, feed conversation rate parameter will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dietary protein
  • growth
  • Oscar fish
  • Astronotus ocellatus