اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus, Agassiz, 1831)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 19395-1113

2 مرکز آموزش جهاد کشاورزی، مازندران

3 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1783-13145

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، صندوق پستی: 1311-79159

چکیده

آزمایشی جهت تعیین میزان پروتئین بهینه جیره‌ غذایی ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) طراحی شد. ماهیان با چهار نوع جیره ‌غذایی با میزان کالری یکسان و با میزان پروتئین 40، 45، 50 و 55 درصد به ‌مدت 8 هفته تغذیه شدند. کم‌ ترین و بیش ‌ترین افزایش وزن به ‌ترتیب در ماهیان تغذیه شده با جیره 40 و 50 درصد پروتئین مشاهده شد. تنها اختلاف معنی‌ داری در افزایش وزن ماهیان تغذیه شده با جیره 40 درصد پروتئین نسبت به دیگر جیره ‌های پروتئین مشاهده شد (p<0/05). کم‌ ترین و بیش ‌ترین نرخ بازدهی پروتئین به‌ ترتیب در جیره حاوی 55 درصد و 50 درصد پروتئین به ‌دست آمد، ولی اختلاف معنی ‌داری در نرخ بازده پروتئین بین تیمارهای مختلف پروتئین جیره غذایی مشاهده نشد (p>0/05). کم ‌ترین و بیش ‌ترین نرخ رشد ویژه به ‌ترتیب در جیره حاوی 40 درصد و 50 درصد پروتئین مشاهده شد. بهترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 45 درصد پروتئین به ‌دست آمد. نتایج حاصل از فاکتور ضریب تبدیل غذایی ماهی اسکار نشان داد که با افزایش پروتئین جیره از 40 به 45 درصد، ضریب تبدیل غذایی بهتری در ماهیان مشاهده می ‌شود ولی با افزایش بیش ‌تر پروتئین جیره به ‌میزان 50 و 55 درصد، ضریب تبدیل غذایی افزایش می‌ یابد.

کلیدواژه‌ها