بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

منطقه شکار ممنوع هزارجریب با وسعت حدود 49هزار هکتار واقع در جنوب شرقی شهرستان بهشهر و جنوب شهرستان گلوگاه در استان مازندران از تنوع گیاهی و جانوری قابل توجهی برخوردار است. هدف از این مطالعه شناسایی فون دوزیستان و مارهای منطقه هزارجریب از طریق آنالیز صفات مورفولوژیکی و استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر بوده است. در این تحقیق که در بهار و تابستان سال 1393 انجام شد تعدادی 33 نمونه دوزیست و 44 نمونه مار از منطقه شکار ممنوع هزار جریب جمع‌ آوری و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل گردیدند. نتایج حاصل نشان داد همه نمونه‌ ها از راسته دوزیستان بی‌دم از سه خانواده هیلیده، بوفونیده و رانیده می ‌باشند. در مجموع چهار گونه دوزیست شامل قورباغه درختی خاوری (6%)، وزغ سبز (33%)، قورباغه جنگلی (12%) و قورباغه مردابی (49%) شناسایی شدند. قورباغه مردابی بیش ترین فراوانی و قورباغه درختی خاوری کم ترین فراوانی را به طور معنی ‌داری در منطقه دارا بودند.نمونه ‌های مار متعلق به سه خانواده‌ کلوبریده، تیفلوپیده و ویپریده هستند. در مجموع یازده گونه مار شامل مار سیاه ‌سوجه (2%)، مار پلنگی (4%)، سوسن مار (4%)، قمچه مار (5%)، مار آتشی (9%)، مار موش ‌خور ایرانی (11%)، گوند مار (15%)، مار آبی (15%)، مار چلیپر (24%)، مار کرمی‌ شکل اوراسیا (4%) و افعی قفقازی (2%) شناسایی شدند. مار چلیپر بیش ترین فراوانی و مار سیاه سوجه کم ترین فراوانی را به طور معنی ‌دار در منطقه شکار ممنوع هزارجریب دارا بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Faunestics Study of the Amphinians and Snakes of Hezar Jarib Hunting Prohibited Area in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Neda Zolfaghary Zolfaghary
  • Vida Hojati
  • Hooman Shajiee
Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan 367163998, Iran
چکیده [English]

Hezar Jarib Hunting Prohibited Area with 49000 hectares surface is located in east-southern parts of Behshahr and south of Galoogah County in Mazandaran Province and has a rich flora and fauna. The purpose of this study was to identification of snakes' fauna of Hezar Jarib Hunting Prohibited Area through the analysis of morphological characteristics and the use of valid identification keys. Specimens were collected from different parts of area and were transferred to the Zoological Laboratory of Islamic Azad University, Damghan Branch. Results show that all of the specimens belong to the order Anura and from three families: Hylidae, Bufonidae and Ranidae. Totally four species were identified: Hyla orientalis (6%), Pseudepidalea variabilis (33%), Rana pseudodalmatina (12%) and Pelophylax ridibundus (49%). Significantly, Pelophylax ridibundus and Hyla orientalis had the maximum and minimum abundance in the area, respectively. Snakes belong to three families: Colubridae Typhlopidae and Viperidae. Totally, eleven snake species were identified: Dolichophis jugolaris (2%), Hemmorohis ravergieri (4%), Telescopus fallax (4%), Platyceps najadum (5%), Dolichophis Schmidti (9%), Zamenis persicus (11%), Elaphe dione (15%), Notrix notrix (15%), Notrix tessellata (24%), Typhlops vermicularis (4%) and Gloydius halys caucasicus (2%). Significantly, Natrix tessellata has the highest frequency and Dolichophis jugularis has the lowest frequency in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amphibians
  • Snake
  • Hunting Prohibited Area
  • Hezar Jarib
  • Mazandaran Province