بررسی هیستوپاتولوژیک حشره کش مالاتیون بر بافت های کبد و آبشش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 گروه بیوشیمی، بیوفیزیک و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

چکیده

در این تحقیق، LC50 حشره کش مالاتیون در ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus) مشخص گردید و هم چنین اثر سه دوز مختلف حشره کش مالاتیون (ppm -0/05-0/01-0/1 )برروی بافت های آبشش و کبد این ماهی، مورد مطالعه قرار گرفت. تیمار شاهد در آب فاقد حشره کش مالاتیون نگه داری شد. هر یک از تیمارها، دارای سه تکرار بود. بافت های مورد نظر در روزهای 3، 13 و 23 روز پس از افزودن مالاتیون و نیز 30 روز پس از قطع کامل مالاتیون، نمونه برداری شدند و مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که LC50 مالاتیون در ماهی کلمه برابر با ppm 6/5 است. این حشره کش سبب تخریب و آسیب در بافت های کبد و برانش شد. ماهیان گروه شاهد دارای بافت های طبیعی و سالم بودند اما در کبد ماهیان سایر تیمارها دژنراسیون هپاتوسیت ها، پیکنوزه شدن هسته ها، واکولاسیون هپاتوسیت ها، پرخونی عروق، پرخونی سینوزوئیدها و واکولاسیون سیتوپلاسم سلول های کبدی و در آبشش آن ها نیز تورم لایه پایه، پرخونی لاملاها، هیپرپلازی، فیوژن لاملاها، نکروز تیغه های ثانویه، افزایش سلول های موکوسی،  و تلانژیکتازی، مشاهد گردید. آسیب های وارده در دوزهای بالاتر، و با گذشت زمان، شدیدتر بود.

کلیدواژه‌ها