بررسی هیستوپاتولوژیک حشره کش مالاتیون بر بافت های کبد و آبشش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 گروه بیوشیمی، بیوفیزیک و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

چکیده

در این تحقیق، LC50 حشره کش مالاتیون در ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus) مشخص گردید و هم چنین اثر سه دوز مختلف حشره کش مالاتیون (ppm -0/05-0/01-0/1 )برروی بافت های آبشش و کبد این ماهی، مورد مطالعه قرار گرفت. تیمار شاهد در آب فاقد حشره کش مالاتیون نگه داری شد. هر یک از تیمارها، دارای سه تکرار بود. بافت های مورد نظر در روزهای 3، 13 و 23 روز پس از افزودن مالاتیون و نیز 30 روز پس از قطع کامل مالاتیون، نمونه برداری شدند و مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که LC50 مالاتیون در ماهی کلمه برابر با ppm 6/5 است. این حشره کش سبب تخریب و آسیب در بافت های کبد و برانش شد. ماهیان گروه شاهد دارای بافت های طبیعی و سالم بودند اما در کبد ماهیان سایر تیمارها دژنراسیون هپاتوسیت ها، پیکنوزه شدن هسته ها، واکولاسیون هپاتوسیت ها، پرخونی عروق، پرخونی سینوزوئیدها و واکولاسیون سیتوپلاسم سلول های کبدی و در آبشش آن ها نیز تورم لایه پایه، پرخونی لاملاها، هیپرپلازی، فیوژن لاملاها، نکروز تیغه های ثانویه، افزایش سلول های موکوسی،  و تلانژیکتازی، مشاهد گردید. آسیب های وارده در دوزهای بالاتر، و با گذشت زمان، شدیدتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopatologic Survey of Malathion on Liver and Gills Tissues in (Caspian Roach) Rutilus rutilus caspicus

نویسندگان [English]

 • Farzane Farokhi 1
 • Shahla Jamili 2
 • Maryam Shahidi 3
 • Ali Mashinchian 1
 • Gholamhossein Vosoughi 1
2 Irnian Fisheries Research organization
چکیده [English]

In the present study, LC50 value of Malathion, an organophosphate insecticide, was determined in Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus). Also four groups of experimental fish (containing 30 fish in each group) were exposed to different concentrations of Malathion. 0, 0.01, 0.05 and 0/1 ppm respectively for 23 days and effects of Malathion on gill and liver tissues were examined. Each treatment has 3 replications. Tissue sampling to histological study was done in third, thirteenth, twenty-third days and also 30 days after recovery. Results showed that LC50 value of Malathion in Caspian Roach is 6.5 ppm. In addition tissues of control group (0ppm) were normal and there were no damages, yet there were hepatocytes degeneration, picnotic in nuclear, hepatocytes vacuolization, vascular congestion and sinusoid congestion in liver of other groups and lamella hyperemia, hyperplasia, lamella fusion, necrosis lamella, increasing in mucosal cells, clubbing and telangioctasia in gills. There were more damages in longer times and in higher concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian Roach
 • Rutilus rutilus caspicus
 • Malathion
 • histology
 • Liver
 • Gill