بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان در شمال‌ شرقی شهرستان سمنان قراردارد. این منطقه به ‌دلیل تنوع اقلیمی فراوان دارای فون و فلوری غنی می ‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور از فروردین تا اواخر شهریور ماه 1392 انجام شد. نمونه ‌برداری از ساعات اولیه صبح تا اواخر شب در نقاط مختلف منطقه انجام گرفت. نمونه ‌ها پس از جمع‌ آوری به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل شدند و پس از شناسایی از نظر صفات متریک و مریستیک بررسی شدند. در مجموع، 50 نمونه سوسمار در منطقه حفاظت‌ شده پرور جمع‌ آوری گردید و 12 گونه متعلق به پنج خانواده آگامیده، جکونیده، لاسرتیده، سینسیده و آنگوئیده شناسایی شدند که عبارت بودند از: آگامای قفقازی (Paralaudakia caucasia)، آگامای چابک (Trapelus agilis)، لاسرتای شکم ‌سبز (Darevskia chlorogaster)، لاسرتای البرزی (Darevskia defilippii)، ارمیاس ایرانی  (Ermias persica)، ارمیاس آسیای مرکزی (Ermias velox)، لاسرتای سبز خزری (Lacerta strigata)، جکوی دم زبر (Cyrtopodion scabrum)، جکوی انگشت کج خزری (Teniudactylus caspius)، اسکینک علف زار طلایی  (Trachylepis aurata)، کلمره (Anguis colchica) و لوس مار (Pseudopus apodous).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistics Study of the Lizards of Parvar Protected Area in Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Vida Hojati 1
  • Somayeh Derakhshanpour 2
  • Hossein Abbaspour 2
1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic azad University, Damghan, Iran
2 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Parvar Protected Aera is located in the north-eastern of Semnan County in Semnan Province of Iran.  This area has the rich fauna and flora because of the various climates. This study was done in order to the identification of lizards' fauna in Parvar Protected Area from April to September 2013. Sampling was performed from morning to night in different parts of the Parvar Protected Area. Specimens were transferred to the Zoology Laboratory of Islamic Azad University, Damghan Branch and metric and meristic characters were evaluated after identification. Totally, 50 specimens were collected in Parvar Protected Area and 12 species were identified belonging to 10 genera and 5 families Agamidae, Gekkonidae, Lacertidae, Scincidae and Anguidae including: Paralaudakia caucasia, Trapelus agilis, Darevskiachlorogaster, Darevskia defilippii, Ermias persica, Ermias velox, Lacerta strigata, Cyrtopodion scabrum, Teniudactylus caspius, Trachylepis aurata, Anguis colchica and Pseudopus apodous

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvar Protected Area
  • Reptiles
  • lizards
  • Semnan province