ارزیابی تغییرات ساختاری زیستگاه مرال (Cervus elaphus maral) براساس تحلیل تغییرات زمانی لایه تناسب زیستگاهی و شاخص‌های اکولوژی سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده لیسار(استان گیلان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۶۱۹

چکیده

هیج اکوسیستمی جزیره نیست و پایداری اکوسیستم‌ها، مستلزم تناسب وسازگاری بستراکوسیستم و توانمندی‌های درونی آن است. در میان عوامل تهدیدکننده تنوع ‌زیستی،تباهی و از هم گسیختگی زیستگا‌‌هی در صدر تهدید‌های بزرگ  تنوع زیستگاهی شناخته شده ‌اند. بنابراین تحلیل تغییرات زمانی سطوح زیستگا‌هی مناطق حفاظت شده و تعیین جهت‌ گیری ترکیب و توزیع فضایی این تغییرات از الزامات مدیریتی این‌ گونه مناطق می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات محدوده موثر زیستگاهی از طریق تعیین تغییرات زمانی تناسب زیستگاهی به ‌عنوان شالوده محدوده موثر مناطق حفاظت شده و تحلیل این تغییرات با استفاده از شاخص‌های اکولوژی سیمای سرزمین برای گونه گوزن مرال در منطقه حفاظت شده لیسار استان گیلان می‌باشد. بر‌اساس نتایج تحقیق، در کنار کاهش 35 درصدی لایه تناسب زیستگاهی، افزایش 34 درصدی تعداد لکه‌ها، 89 درصدی تراکم لبه، 26درصدی کل لبه و کاهش 53 درصدی متوسط اندازه لکه‌ها دیده می ‌شود. این اندازه ‌گیری‌‌ها معنی تباهی زیستگاهی ازطریق کوچک ‌ترشدن محدوده زیستگاهی مطلوب و از هم گسیختگی زیستگاهی از طریقافزایش لکه‌های جدا ازهم،کوچک ‌ترشدنآن‌ ها و افزایشاثرات لبه‌ای می‌ باشد.این نتایج تاییدکننده آن است که روند فزاینده تخریب زیستگاه از طریق فرایند‌های تباهی و ازهم گسیختگی زیستگاهی باعث کاهش پتانسیل انتشار و جابجایی مرال در سطح زیستگاه شده و زمینه انقراض محلی تدریجی آن را فراهم می‌سازد، بنابراین بازسازی منطقه از اولویت ‌های مهم مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the structural changes of Maral habitat (Cervus elaphus maral) based on analysis of temporal changes of habitat suitability layer and landscape ecology metrics in Lisar protectd areas in Guilan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Panahandeh
  • Ahmad-Reza Yavari
  • Esmail salehi
  • Bahram Malekmohammadi
Department of Planning and Management,Faculty of Environment,University of Tehran,Iran
چکیده [English]

No ecosystem is island and ecosystem sustainability depend on fitting the context of the ecosystem and the internal capabilities. Among the factors threatening biodiversity, habitat loss and habitat fragmentation are on top of major threats of habitat diversity that many protected areas has been unable to fulfill the functions defined. Therefore, analysis of the temporal changes of the protected areas and direction of composition and spatial distribution of the changes are requirements of the management of these areas The aim of this study was to investigate the temporal changes in habitat suitability as the basis of the protected areas and analyzing these changes by using landscape metrics for red deer (Cervus elaphus maral) in Hyrcanian forests of Lisar protected area in Gilan. Based on the results, besides the 35 percent decline in habitat suitability layer, we see an increase of 34 percent in the number of patches, 89 percent of edge density, 26 percent total of edge and reduction of 53% of the average size of patches. The results indicated a drop in the quantity and quality of habitat in the area investigated. This result confirms that increasing habitat destruction through the process of habitat loss and fragmentation has reduced the potential for the release and dispersal of the maral in habitat and gradually it provides the background of local extinction so reconstruction area is a key priority for management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat
  • آabitat loss
  • Maral
  • Lisar
  • Guilan