بررسی الگوی آنالیتیک و الکتروفورتیک پروتئین های سرم کاسپین پونی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

بخش میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

اسبچه خزری  از هزاران سال پیش بومی سواحل دریای خزر بوده است و قدیمی ‌ترین اسب موجود در دنیا بوده است. پروتئین‌ ها به‌ عنوان آنزیم، هورمون، پادتن، عوامل انعقادی نقش  دارند. مجموعاً  از 94 راس کاسپین پونی به ‌ظاهر سالم از نقاط مختلف استان گیلان، مازندران وگلستان خون‌ گیری  و سرم جدا شد. هدف سنجش و بخش ‌بندی پروتئین‌ های خون کاسپین پونی است‌. پروتئین تام سرم با دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن ساخت  اپندرف به ‌روش بیوره مورد سنجش قرارگرفت و برای تفکیک و سنجش میزان اجزاء مختلف پروتئین‌ های سرم از دستگاه الکتروفورز سبیا  مدل 20K به ‌روش ژل آگارز استفاده گردید. برای مقایسه میانگین‌ های پروتئین‌ های اسبچه‌ های نر و ماده از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد. شش فراکسیون شامل: آلبومین، آلفایک گلوبولین، آلفا دوگلوبولین، بتا یک گلوبولین، بتا دو گلوبولین و گاما گلوبولین به ‌دست آمد. میانگین پروتئین تام 0/8±7/34، آلبومین 0/03± 3/68، آلفا یک گلوبولین 0/004± 0/19، آلفا دو گلوبولین 0/01± 0/78،  بتا یک گلوبولین 0/02±0/71، بتا دوگلوبولین 0/01± 0/46، گاما گلوبولین 0/02±1/54،  گلوبولین تام 0/05 ± 3/65 گرم بر دسی ‌لیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین 0/01±1/01 به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survay on Analytical and electrophretical pattern of Caspian Ponies Serum proteins

نویسنده [English]

  • leila Modiri
Department of Microbiology, Department of Cellular and Molecular Biology, Unit Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Caspian pony were lived in caspian sea shores from thousend years ago and they are entioned horses in word. Proteins are operated az enzyme, hormone, antibody and homostasis factores. .Addisionall blood samples were collected from 94 clinically healthy Caspian pony from Gilan, Mazandaran and golestan provience.and serum sample were dectede.Serum total protein were estimated by Elan biochemical analyzer made by Epedorf with Biuret method. Serum protein electrophoresis was performed using a Sebia K20 agarose gel electrophoresis system. For coparision whitin mean of potein in male and female ponies Coefficients of variation were calculated. Six fraction that observed were Albumin, α1glubulin, α2 glubulin,β1 glubulin,β2 glubulin and γ globulin. The mean of total protein were 7.34±0.8, Albumin 3.68±0.03, α1 glubolin 0.19±0.004, α2 glubolin0.46±0.01, β1 0.71±0.02, β2 glubolin0.78±0.01, total glubolin3.65±0.05. Coffman (1969) and Osbaldisston(1972) in survey on 20 and 62 horses reported α1,α2,β1,β2 glubolin. Massip and fommier(1974) in survey on 98 horses and Cerek et al from 14 horses reported β1,β2,α2c and α1ab and α1 and α2 reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrophoresis
  • Serum protein
  • Caspian pony