بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیستی کشور

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

عدم توجه کافی به گونه‌ های جانوری و گیاهی که در محدوده اجرای پروژه ‌ها قرار گرفته اند، می‌ تواند عواقب جبران ناپذیری را ایجاد نماید. ارزیابی آثار توسعه بر محیط‌ زیست از طریق گزارش ارزیابی اثرات، یک راه مهم برای حفظ بقای این ذخائر زیستی ارزشمند است. یکی از بخش ‌های مهم در فرایند تهیه و بررسی گزارش ارزیابی محیط ‏زیستی پروژه‏ ها، مطالعات حیات‌ وحش است. لذا این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مطالعات وضعیت حیات ‌وحش به شناسایی نقاط ضعف و مشکل گزارش ‌های ارزیابی اثرات پرداخته است. لذا این پژوهش با انتخاب 50 گزارش از سال 1376لغایت 1390 درطول دوره 15 ساله، فرایند ارزیابی محیط زیستی با اقتباس از روش Lee  وColley به تعیین کیفیت گزارش ‌های ارزیابی در مطالعات حیات پرداخته است. معیارهایی در بخش های مختلف گزارش‌ های ارزیابی در سطوح مختلف تعیین شده و به ‌صورت سلسله مراتبی مورد ارزشیابی قرار می‌ گیرد. در این پژوهش برای مطالعات حیات ‌وحش، هفت بخش کلی تعیین گردید و کیفیت مطالعات حیات ‌وحش در 50 گزارش ارزیابی در چهار سطح مورد ارزشیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج به ‌دست آمده، در کل از گزارش ‌های ارزیابی اثرات محیط ‌زیستی در بخش مطالعات حیات ‌وحش، 36% دارای کیفیت خوب و 52% باکیفیت متوسط ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها