بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کمرکولی جنگلی (1785 Sitta europaea Linnaeus,) در ایران با استفاده از نشانگر mtDNA

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تنوع، تغییرات و ساختار ژنتیکی جمعیت‌ های کمرکولی در زیستگاه ‌های البزر و زاگرس است. بدین منظور تعداد 19 فرد از چهار جمعیت در جنگل ‌های البزر (گلستان و گیلان) و زاگرس (کرمانشاه و یاسوج) زنده ‌گیری و نمونه‌ های خون برداشت گردید. سپس تغییرات ژنتیکی با استفاده از توالی کامل ژن ND2 (1041جفت باز) مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل ‌های تبارشناسی با استفاده از مدل TRN +I و رسم درخت بیزین و حداکثر درست‌ نمایی انجام گرفت. هم‌ چنین روابط بین هاپلوتایپ ‌ها با استفاده منطق اتصال میانه نمایش داده شد. نتایج نشان داد که جمعیت‌ های البزر از زاگرس با احتمال پسین یک و بوت استرپ 100 از یکدیگر جدا شده‌ اند. هم ‌چنین از 19 نمونه توالی‌ یابی شده، 12 هاپلوتایپ منحصر به فرد (8 هاپلوتایپ در البرز و 4 هاپلوتایپ در زاگرس) حاصل شد که هاپلوتایپ ‌های البزر با 32 جهش از هاپلوتایپ ‌های جمعیت زاگرس جدا شدند. نتایج آماره FCT حاصل از آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تغییرات معنی ‌دار ساختار ژنتیکی در بین جمعیت‌ های البزر و زاگرس و آماره  FST تغییرات معنی ‌دار در بین کل جمعیت ‌ها را نشان داد. وقوع گسترش ناگهانی جمعیت‌ های البزر و زاگرس توسط آزمون‌ های خنثی‌ سازی به ‌دست آمد. در نهایت وجود سه درصد فاصله‌ ژنتیکی در بین جمعیت‌ های البزر و زاگرس حاکی از وجود سازش‌ های محلی توسط این دو زیرگونه است که می ‌توانند به  ‌عنوان واحدهای تکاملی مجزا در طرح ‌های حفاظت از تنوع ‌زیستی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of genetic diversity of Eurasian Nuthatch (Sitta europaea Linnaeus, 1758) populations in Iran through mtDNA markers

نویسندگان [English]

  • Masoud Nazarizadeh 1
  • Mohammad Kaboli 1
  • Hamid Reza Rezaie 2
  • Faezeh Fatemizadeh 1
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box 4111, Karaj, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of the study is to investigate diversity, variation and genetic structure within Eurasian Nuthatches populations from Zagros and Alborz habitats. For this purpose, 19 individuals of four populations from Alborz (Golestan and Gilan) and Zagros forests were captured and blood samples were collected. Then genetic variations and Genealogical analysis was calculated using complete ND2 gene sequence (1041bp) and TRN+1 model, Bayesian trees and maximum likelihood, respectively. Also, median joining algorithm showed the relationships among haplotypes. The results displayed that Alborz populations were separated from Zagros by 1 and 100 posterior probability and bootstrap values, respectively. In addition, among 19 sequenced samples, 12 unique haplotypes (eight individuals from Alborz and four haplotypes from Zagros) were analyzed, out of which, haplotypes of Alborz were distinct from haplotypes of Zagros populations by 32 mutations. FCT statistical values, resulted from Analysis of Molecular Variance (AMOVA), represented significant variations in genetic structure among Alborz and Zagros populations. Moreover, FST revealed significant variations among all populations. The occurrence of spontaneous expansion for Alborz and Zagros populations was determined using neutrality tests. At last, the 3% genetic distance between Alborz and Zagros populations indicated local compromise by the two subspecies which can be considered as evolutionary units in conservation plans for biodiversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasian nuthatch
  • genetic diversity
  • mtDNA marker