تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی جیرفتی (Francolinus pondicerianus‏) در جنوب کشور براساس توالی ژن D-LOOP میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

در این پژوهش برای نخستین بار مطالعات ملکولی درخصوص بررسی و مقایسه تنوع ‌ژنتیکی درون ‌جمعیتی و بین‌ جمعیتی گونه جیرفتی (Francolinus pondicerianus) از خانواده (Phasianidae)، در جنوب کشور صورت گرفت تا با مطالعه توالی قسمتی از ژنوم میتوکندریایی، تنوع‌ ژنتیکی درون‌ جمعیتی و بین ‌جمعیتی در این گونه مشخص شود. به همین منظور، نمونه ‌های بافت، خون و پر این پرنده‌ از مناطق مختلف استان‌ های هرمزگان و کرمان جمع ‌آوری شد. DNA نمونه‌ ها با روش فنل‌ کلروفورم و روش نمکی استخراج و با کمک یک جفت آغازگر، بخشی از ژن دی-‌‌لوپ با کمک دستگاه ترموسایکلر تکثیر شد و تعیین توالی گردید. پس از تجزیه و تحلیل، نتایج نشان داد که این گونه در مناطق مورد مطالعه در این پژوهش دارای 6 هاپلوتایپ مستقل در قالب دو جمعیت می ‌باشد که باتوجه به موقعیت جغرافیایی مناطق پراکندگی این پرنده در جنوب کشور و ارتباط جغرافیایی میان آن‌ ها و فاصله نسبتاً نزدیک این مناطق و با توجه به موارد موثر در تبادل ژنی در میان جانوران مانند تولید‌مثل از طریق برون ‌آمیزی، وجود فرا جمعیت‌ ها و سایر عوامل موثر و نتایج حاصل از این تحقیق احتمال بالابودن تبادل‌ ژنی در جیرفتی وجود دارد و می‌ توان به این نتیجه دست یافت که موانع جغرافیایی موجود در طول زمان باعث جدایی جمعیت‌ های جیرفتی نشده و جریان ژنی در این مناطق در زمان حال و گذشته وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Gray Francolin (Francolinus pondicerianus) in south of Iran using mitocondrial DNA D-loop sequences

نویسندگان [English]

  • Neda Ghiasi 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
  • Mohammad Kaboli 3
1 Department of environmental sciences and Energy, Azad university, Science and Research Branch of Tehran
2 Department of Fisheries and Environmental Science, Faculty of Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Faculty of Natural Resources, University of Tehran,karaj, Iran
چکیده [English]

For over two decades molecular biology has created dramatic evolutionary in ecological science and It has provided abundant new information about ecology and evolution of plants, animals, bacteria, alga and mushrooms.
Molecular markers has contributed a lot in quantitative of genetic diversity, displacement of individual and gene exchange between populations, inbreeding, identification of individuals, recognition new species, determination historical distribution pattern of species.
A lot of molecular analysis is done on the different variety of species in the world, in this research for the first time molecular studies has been done about survey and comparision of genetic diversity intra and between populations of grey francolin in south of Iran till with study on sequence of part of the mitochondrial gene be revealed diversity intra and between populations.
This study based on survey of genetic diversity in part of mitochondrial gene named D-loop, which is in mitochondria.
Samples were collected of south of Iran from different parts of Hormozgan and Kerman province. Samples included tissues, feather and blood of this bird. Then DNA was extracted with salt method and phenol- chloroform methods, and then production was PCR and when the obvious band was seen on the agarose jel, it was sequenced.
In this research, results evaluated with help of Mega5, Network, Seqscape softwares and It shows two different populations and six haplotypes. The first population has scattered in Roodan, Minab, Kahnooj and Jiroft, the second population has scattered around the Bandar abbas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gray Francolin
  • Mitochondrial DNA
  • genetic diversity
  • Hormozgan
  • Kerman