اولین گزارش از مارهای منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، صندوق پستی: 148-31975

چکیده

منطقه حفاظت ‌شده هفتاد قله استان مرکزی با مساحت 97437 هکتار در 25 کیلومتری شرق شهر اراک واقع گردیده است. دامنه ارتفاع این منطقه بین 1580 و 2960 متر می‌ باشد. تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت ‌شده هفتاد قله اراک از اردیبهشت تا شهریور سال 1393 برای اولین‌ بار انجام گرفت. نمونه‌ های جمع ‌آوری شده به ‌جز نمونه ‌های موجود در لیست قرمز IUCN با تزریق اتانل 96 درجه درون بدن، در اتانل 70 درجه فیکس و پس از انتقال به آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی به ‌وسیله کلید‌های شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به شناسایی 46 نمونه متعلق به 11 گونه، 8 جنس و 5 خانواده گردید که عبارتند از:  Typhlopidae(Xerotyphlops vermicularis) ،Viperidae (Macrovipera lebetina) ،Boidae (Eryx miliarisوEryx tataricusLamprophiidae (Malpolon insignitusColubridae (Eirenis punctatolineatus،Eirenis collaris،Platyceps ventromaculatus،Platyceps najadum،Hemorrhois ravergieri و Natrix tessellate).در تحقیق حاضر، گونه‌ Macrovipera lebetina که یک گونه بسیار سمی است، تنها گونه ‌سمی و خطرناک منطقه حفاظت ‌شده هفتاد قله معرفی می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها