اولین گزارش از مارهای منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، صندوق پستی: 148-31975

چکیده

منطقه حفاظت ‌شده هفتاد قله استان مرکزی با مساحت 97437 هکتار در 25 کیلومتری شرق شهر اراک واقع گردیده است. دامنه ارتفاع این منطقه بین 1580 و 2960 متر می‌ باشد. تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت ‌شده هفتاد قله اراک از اردیبهشت تا شهریور سال 1393 برای اولین‌ بار انجام گرفت. نمونه‌ های جمع ‌آوری شده به ‌جز نمونه ‌های موجود در لیست قرمز IUCN با تزریق اتانل 96 درجه درون بدن، در اتانل 70 درجه فیکس و پس از انتقال به آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی به ‌وسیله کلید‌های شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به شناسایی 46 نمونه متعلق به 11 گونه، 8 جنس و 5 خانواده گردید که عبارتند از:  Typhlopidae(Xerotyphlops vermicularis) ،Viperidae (Macrovipera lebetina) ،Boidae (Eryx miliarisوEryx tataricusLamprophiidae (Malpolon insignitusColubridae (Eirenis punctatolineatus،Eirenis collaris،Platyceps ventromaculatus،Platyceps najadum،Hemorrhois ravergieri و Natrix tessellate).در تحقیق حاضر، گونه‌ Macrovipera lebetina که یک گونه بسیار سمی است، تنها گونه ‌سمی و خطرناک منطقه حفاظت ‌شده هفتاد قله معرفی می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic investigation of snakes in Haftad Qolleh protected area of Markazi province

نویسندگان [English]

  • Ali Salemi 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
  • Shahrokh Navid pour 3
1 Islamic Azad University Medical Branch of Tehran
2 Department of biology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Razi vaccine and Serum Research Institute Karaj-IRAN
چکیده [English]

Haftad Qolleh Protected Area With 97,437 hectares area is located at 25 kilometers East of Arak in Markazi Province. The elevation range of this area is between 1580 to 2960 meters. The first Faunistic investigation on snakes species of Haftad Qolleh protected Area was held during May to August 2014. All collected specimens except species that are listed in the Red List of IUCN fixed with injected 96% ethanol in to the body cavity then they have been preserved in 70% ethanol and then transferred to the Biosystematics laboratory of the Shahid Beheshti University. All specimens were checked by valid keys identification of snakes. To conclude, it should be said that during this survey, 46 specimens of snakes belonged to 11 species, 8 genera and 5 families have been identified: Typhlopidae (Xerotyphlops vermicularis), Viperidae (Macrovipera lebetina), Boidae (Eryx miliaris , Eryx tataricus), Lamprophidae (Malpolon insignitus), Colubridae (Eirenis punctatolineatus, Eirenis collaris, Platyceps ventromaculatus, Platyceps najadum, Hemorrhois ravergieri ,Natrix tessellata). In This study, Macrovipera lebetina as only poisonous species of Haftad Qolleh protected area is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faunistic
  • Poisonous snakes
  • Haftad Qolleh protected area
  • Arak