نگرشی بر جغرافیای جانوری و هم پوشانی زیستگاهی ماهیان خلیج فارس در حوضه اقیانوسی هند-آرام

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515

3 گروه ماهی شناسی، موزه تاریخ طبیعی، اتاوا، کانادا

چکیده

پژوهش حاضر طی دوره 94-1393 با هدف حصول اطلاعات جدید در زمینه جغرافیای جانوری و زیستی ماهیان خلیج فارس و هم‌ چنین هم ‌پوشانی زیستگاهی و مشابهت‌ های گونه ‌ای با سایر دریاهای هم‌ جوار انجام گرفته است. براساس نتایج به‌ دست آمده، فهرست نهایی و تایید شده ماهیان خلیج فارس (با احتساب تنگه هرمز و منطقه مرزی خلیج عمان) 907 گونه در قالب 157 خانواده می‌ باشد که از این تعداد 28 خانواده با 93 گونه مربوط به ماهیان غضروفی (شامل 18 خانواده با 59 گونه کوسه ماهیان و 10 خانواده با 34 گونه سفره ماهیان) و 129 خانواده با 814 گونه مربوط به ماهیان استخوانی می باشد. در این پژوهش مشخص شده است که از تعداد 907 گونه گزارش شده از منطقه مورد مطالعه، تعداد 294 گونه (32/4 درصد) به زیستگاه‌ های بستر‌زی و تعداد 613 گونه (67/6%) به زیستگاه‌ های سطح زی متعلق هستند. به ‌طوری ‌که گونه‌ های زیستگاه‌ های آبسنگ ‌های مرجانی و سنگی– صخره‌ای در طیف ماهیان بستر‌زی (‌129 گونه - 14/3‌%) و ماهیان وابسته و پیرامون آبسنگ ‌های مرجانی در طیف ماهیان سطح زی (432 گونه - 47/8%) بیش‌ ترین تعداد و درصد فراوانی تنوع گونه‌ ای زیستگاهی را به ‌خود اختصاص داده ‌اند. هم‌ چنین ماهیان زیستگاه‌ های با بستر علفی و جلبکی در طیف ماهیان بستر‌زی (17 گونه– 1/9%) و ماهیان محیط‌ های آزاد اقیانوسی در طیف ماهیان سطح ‌زی (30 گونه– 3/3 %) کم‌ ترین تعداد و درصد تنوع گونه ‌ای زیستگاهی را به‌ خود اختصاص داده‌ اند. تعداد 13 گونه (1%) به ‌عنوان گونه ‌های بوم ‌زاد خلیج ‌فارس معرفی و تایید شده ‌اند که به‌ لحاظ گسترش جغرافیایی منحصر به حوضه داخلی خلیج ‌فارس می‌ باشند. از دیدگاه جغرافیای جانوری و هم ‌پوشانی و مشابهت ‌های زیستگاهی، مقایسه فون ماهیان خلیج ‌فارس با سایر دریاهای مشابه (گرمسیری و نیمه ‌گرمسیری و معتدل گرم) در گستره اقیانوسی هند-آرام در سطح گونه و  برمبنای حضور آن‌ ها مشخص نمود که فون ماهیان خلیج ‌فارس از نظر گونه به فون دریای سرخ و خلیج بنگال (شرق دریای عرب) نسبت به سایر مناطق در حوضه اقیانوسی هند - آرام نزدیک ‌تر است (حدود 50%)،  و با دریای مدیترانه و جزایر هاوایی کم‌ ترین هم‌ پوشانی و مشابهت زیستگاهی و گونه ‌ای (حدود 10%) را دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoogeography and habitat overlapping of the Persian Gulf fishes in Indo-Pacific region

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Owfi 1
  • Seyyed Mohammad Reza Fatemi 2
  • Abbas Ali Motallebi 1
  • Brian Coad 3
1 Agriculture Research, Extension and Education Organization, Iranian Fisheries Science Research Institute – Tehran
2 Islamic Azad University, Research and Science Branch, Marine Biology Department – Tehran
3 Ichthyology Division, Canadian Nature Museum – Ottawa
چکیده [English]

Present study were executed during 2014 - 2015 with the aim of the revised new information of the Persian Gulf (and the Strait of Hormuz) ichthyo fauna zoogeography and biogeoghraphy and to obtain new information about the habitat overlapping and fish species similarity of Iranian waters of the Persian Gulf (and Hormuz Strait) and Indo-Pacific region seas.Based on the results, the final list of approved fish of the Persian Gulf (including the Strait of Hormuz and Gulf of Oman border region) are 907 species in 157 families, of which 93 species of fish with 28 cartilaginous families (including 18 families with 59 species and 10 families with 34 species of shark and batoids); and 129 families with 814 species of bony fishes are. In this study, it was found that out of 907 species have been reported from the study area, 294 species (32.4 %) to benthic habitats (Benthic habitats) and 613 species (67.6 %) in pelagic habitats (Pelagic habitats) belong. Coral reefs and rocky habitats in the range of benthic fish (129 species - 14.3 %) and reef associated fishes in the range of pelagic fishes (432 species – 47.8 %), the highest number and percentage of habitat diversity (Species habitats) have been allocated. As well as fish habitats with seagrass and algae beds in benthic habitata (17 species- 1.9 %) and pelagic - Oceanic (Open sea) in the whole pelagic fish (30 species – 3.3 %), the lowest number and percentage of habitat diversity into account. Also, 13 species as well as endemic species introduced the Persian Gulf and have been approved in terms of geographical expansion of the Persian Gulf are unique to the area. From the perspective of animal geography (Zoogeography) and habitat overlaps and similarities (Habitat overlaping) fish fauna of the Persian Gulf compared with other similar seas (tropical and subtropical, and warm temperate) in the Indian Ocean area - calm on the surface, based on the presence of certain species that the fish fauna of the Persian Gulf to the Red Sea and the Bay of Bengal (East Arabian Sea) compared to other regions in the Indian Ocean (Pacific) is closer (about 50%), and the Mediterranean (East area) and The Hawaiian Islands have the lowest overlap and similarity (about 10%) of habitat and species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biogeography
  • Habitat diversity
  • Endemc species
  • Persian Gulf
  • Indo - Pacific