القاء تخم ریزی ماهی عنزه (Barbus esocinus) با استفاده از هورمون LHRH-A2 همراه با عصاره غده هیپوفیز

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

2 کارگاه توسعه ماهیان بومی سوسنگرد، اداره کل شیلات استان خوزستان

چکیده

ماهی عنزه (Barbus esocinus) یکی از گونه ‌های متعلق به خانواده کپورماهیان و جنس سس ماهی و ماهی بومی خوزستان می‌ باشد که با توجه به وضعیت منابع آبی داخلی استان و صید بی ‌رویه ماهیان بومی، ذخایر طبیعی این گونه به ‌شدت کاهش یافته است. هدف از اجرای این تحقیق دست ‌یابی به یک روش کاربردی در تکثیر مصنوعی ماهی عنزه بوده است. به این منظور تعداد 20 مولد ماده عنزه با وزن متوسط 11/43کیلوگرم، از استخرهای پرورشی ماهیان بومی مرکز توسعه ماهیان بومی دشت آزادگان به ‌طور تصادفی انتخاب و به سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد تقسیم شدند. در تیمارهای اول تا سوم به ‌ترتیب، مقادیر 4، 7 و 10 میکروگرم در کیلوگرم هورمون LHRH-A2در مرحله مقدماتی،0/5 میلی‌ گرم در کیلوگرم غده هیپوفیز در مرحله دوم و 4/5 میلی‌ گرم در کیلوگرم نیز غده هیپوفیز در مرحله نهایی و در تیمار شاهد فقط از غده هیپوفیز به ‌مقدار 0/5 میلی‌ گرم در کیلوگرم در مرحله اول و مقدار 4/5 میلی ‌گرم در کیلوگرم در مرحله نهایی تزریق  صورت گرفت. تزریق دوم با فاصله زمانی 24 ساعت از تزریق اول و تزریق سوم در فاصله زمانی 12 ساعت از تزریق دوم صورت پذیرفت. پس از طی شدن دوره نهفته، تخم‌ گیری از ماهیان و عمل لقاح (لقاح خشک) انجام گردید. در انتها شاخص ‌های تکثیر نظیر نسبت جواب دهی مولدین،
هم‌ آوری کاری، درصد لقاح، درصد تفریخ و میزان لارو استحصالی تعیین و مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به ‌دست آمده، بهترین شاخص ‌های تولید مثلی در تیمار دوم مشاهده گردید به ‌طوری‌ که در این تیمار همه مولدین نسبت به تزریق جواب دادند و هم ‌آوری کاری 33658
±257240، درصد لقاح 0/47±96/3، درصد تفریخ 0/67±97، میزان لارو استحصالی15315±240400 به ‌دست آمد که با سایر تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی ‌دار مشاهده گردید (05/0>p). براساس نتایج حاصله، روش تزریق سه مرحله‌ ای با استفاده از تزریق یک مرحله‌ ای 7 میکروگرم در کیلوگرم هورمون LHRH-A2 و دو مرحله تزریق عصاره غده هیپوفیز می‌ تواند به ‌طور موفق در تکثیر ماهی عنزه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spawning induction in Anzeh (Barbus Esocinus) by injection LHRH-A2 with Pituitary Gland Extract

نویسندگان [English]

  • Malek Silavi 1
  • Seyed Mohammad Mousavi 1
  • Vahid Yavari 1
  • Ali Savari 2
  • Ebrahim Rajabzadeh 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khoramshahr Marine Science and Technology University
2 Susangerd development workshop native fish, the Fisheries Department of Khuzestan Province
چکیده [English]

Anzeh Fish (Barbus esocinus) is one of the species is belonging to family Cyprinidae and Genus Barbus and it is a domestic fish of Khoozestan Province. Considering to internal water resources of the province, overfishing of domestic fish, natural resources of this species has been decreased. This study was conducted to achieve an applicable method in artificial propagation of Anzeh fish. So, 20 Anzeh female brood stocks with mean weight 11.43 kg were randomly selected and distributed among 3 treatment groups and one control group. 4, 7 and 10 µg/kg LHRH-A2 hormone (as preliminary injection) was injected in pectoral area respectively for treatment 1 to 3. 0.5 mg/kg Pituitary Gland Extract (PGE) for second injection and 4.5 mg/kg PGE for final injection. In control group, PGE was only injected in two stages, 0.5 mg/kg for first injection and 4.5 mg/kg for final injection. After incubation period, eggs were collected and fertilization was performed by dry method. Finally, reproduction indexes such as brood stocks response rate, working fecundity, fertilization rate, hatching rate were measured and studied. Based on results, the best reproduction indexes were seen in treatment 2 so that all fish responded to the injection and the reproduction indexes were as follows: response rate: 100%, working fecundity 257240±33658, fertilization rate 96.3±0.47, hatching rate 97±0.67, larval rate: 240400±15315 which were significantly different with other groups (P<0.05). Based on the results obtained from this study, three stages injection method by administration of 7 µg/kg LHRH-A2 hormone (as preliminary injection) and two injection of PGE ) for second injection and 4.5 mg/kg PGE can be used for successful artificial propagation of this domestic fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzeh fish (Barbus esocinus)
  • LHRH-A2
  • Pituitary Gland
  • Reproduction indexes