بررسی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و آهن) در بافت‌های مختلف شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر (بابلسر)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، صندوق پستی: 961

چکیده

   این تحقیق به‌منظور بررسی غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیوم و آهن در بافت پوست، عضله، آبشش و گناد شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر(بابلسر) در سال 1393 به اجرا در آمد. بدین منظور 70 قطعه نمونه ماهی در دو فصل پاییز و زمستان به‌صورت تصادفی از پره‌های صید تهیه و مورد زیست‌سنجی قرار گرفتند. پس از هضم نمونه‌ها، غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد، که کم‌ ترین میانگین غلظت فلزات در بافت عضله بود. هم‌ چنین بیش ‌ترین میانگین غلظت آهن، روی و کادمیوم در بافت گناد و بیش‌ ترین میانگین غلظت فلز مس در بافت پوست وجود داشت. ترتیب غلظت فلزات به‌صورت روی> آهن> مس> کادمیوم بود. اختلاف معنی‌دار بین آهن و روی در بافت‌های عضله، آبشش، پوست و گناد وجود داشت (0/05>p). به‌علاوه فلز روی در عضله و گناد معنی‌دار (0/05>p) اما در پوست و گناد معنی‌دار نبود (0/05<p). هم‌ چنین کادمیوم در بافت عضله و آبشش دارای اختلاف معنی‌دار، ولی در بافت‌های عضله و گناد اختلاف معنی‌دار نداشت. مقادیر فلزات به‌دست‌آمده در مقایسه با استانداردهای جهانی WHO, FAO   UK نشان داد که مقدار روی در بافت پوست و گناد از استانداردهای FAO ,UK (MAFF)بیش‌تر بود و مقدار غلظت کادمیوم در تمام بافت‌ها از میزان استانداردها بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of heavy metals concentrations (Zn, Cu, Cd and Fe) in various tissues of Caspian marin shad (Alosa braschnikowi) in the southern part of Caspian Sea (Babolsar)

نویسندگان [English]

  • zahra falahnejad astani 1
  • Hassan Taghavi 1
  • Hasan Fazli 2
1 Marine Biology Department, Faculty of Marine Science and Ocean, Mazandaran University, Babolsar
2 Ecological Institute of Caspian Sea, Research Institute of Fisheries Science Country, Organization of research, education and agricultural extension, Sari, POBox: 961
چکیده [English]

This study to determine the concentration of heavy metals zinc, copper, cadmium and iron in skin, muscle, gill and gonad tissues of fish (Alosa braschnikowi) in Southern part of Caspian Sea (Babolsar) came into force in 1393. For this purpose, 70 piece fish were provided randomly in fishing net at two seasons in autumn and winter. After digestion of the samples, concentrations were measured by Flame Atomic Absorption. The results showed that the lowest average concentrations were in muscle tissue. The highest average concentration of iron, zinc and cadmium in gonadal tissues, but the highest concentration of copper was in the tissues of the skin. The concentration was respectively Zn> Fe> Cu> Cd. Significant differences were between the iron and zinc in muscle, gills, skin and gonads (p <0.05). As well as significant zinc in muscle and gonad (p <0.05). But in the skin and gonad was not significant (p> 0.05). Cadmium also significant in muscle and gill but no significant difference in muscle and gonad. Metals values obtained showed compared to international standards WHO, FAO UK., the average concentration of zinc in the skin and gonad tissue proved to be higher than standard UK (MAFF) and FAO. The average concentration of cadmium in all tissues proved to be higher than international standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Caspian marine shad
  • Iron
  • zinc
  • copper
  • Cadmium