تعیین احتیاجات غذایی ماهی آزاد دریای خزر با هدف آبزی پروری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، صندوق پستی: 961

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

آزمایش تعیین احتیاجات غذایی ماهی آزاد دریای خزر با 6 تیمار و در 3 تکرار و به‌ مدت 8 هفته در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در فرح آباد ساری در استان مازندران اجراء شد. تعداد 720 عدد بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler1877) با میانگین وزنی 7 گرم در 18 ونیرو به ‌طور تصادفی تقسیم گردیدند. شش جیره غذایی با استفاده از سه سطح پروتئین (45%، 50% و 55 %) و دو سطح انرژی (3/5 و 4 کیلوکالری در چارچوب یک طرح آزمایشی فاکتوریل (3×2) تهیه گردید. غذادهی مطابق با درجه‌حرارت آب و اندازه ماهی که معمولاً از 1/5 تا 0/04 وزن بدن متغیر بوده است، روزی سه بار (ساعات 8، 12 و 16) انجام شد. بررسی‌ ها نشان داد که غذای حاوی 45% پروتئین بر برخی شاخص‌ های رشد مانند ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین اثر معنی‌ داری مثبت داشته است (0/05>p) اما با افزایش انرژی از 3500 به 4000 کالری اثر معنی ‌داری بر شاخص ‌های رشد ماهی دیده نمی ‌شود (0/05<p). نتایج نشان داد که مناسب ‌ترین سطح پروتئین برای ماهی آزاد دریای خزر برای یک رشد ایده آل سطح 50% می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutrient requirement in Salmo trutta caspius kessler (1870) for aquaculture purpose

نویسندگان [English]

  • Hamid Ramezani 1
  • Abdul Samad Keramat Amiri 2
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 3
1 Ecological Institute of Caspian Sea, Research Institute of Fisheries Science Country, Organization of research, education and agricultural extension, Sari, POBox: 961
2 Department of Fisheries, Animal and Fisheries Sciences University, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 578
3 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin - Pishva branch Islamic Azad University, Varamin , Iran
چکیده [English]

A sharp decline in natural population of Caspian brown trout lead to implementing of restocking program in Iran.  Along the stock recovery program, the artificial production of this species has been attracted too much attention in recent years. The objective of the study is to assess the effects of protein and energy levels of diet on fish performance, growth efficiency of Caspian brown trout in order to develop a proper diet for production of this species. Six experimental diets were formulated by replacing casein as a pure protein source with fat as an energy source in the diets according to a 3×2 factorial design. The diet was assigned to 18 tanks with 50 fish each, with three replicated for each diet. The experiment was conducted for 8 weeks with Caspian brown trout with an initial body weight of around 7 g. Caspian brown trout demonstrated a better FCR and a larger SGR at lower protein levels (45 and 50%) in comparison to high protein level (55%; P<0.05). Protein efficiency ratio improved by a decrease in protein content of the diet (P<0.05), but energy content of diets does not affect any growth related parameter such as FCR, SGR and PER (p>0.05).  There was also no interaction between protein and energy levels in the growth related parameters, suggesting the effect of protein on the growth parameters in Caspian brown trout did not depend on energy levels of diet. In conclusion diet containing 50% protein can support the maximum growth. High dietary energy level of the diet dose in cooperate in protein sparing effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian brown trout
  • Artificial production
  • growth
  • Diet
  • Protein
  • Energy