تعیین احتیاجات غذایی ماهی آزاد دریای خزر با هدف آبزی پروری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، صندوق پستی: 961

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

آزمایش تعیین احتیاجات غذایی ماهی آزاد دریای خزر با 6 تیمار و در 3 تکرار و به‌ مدت 8 هفته در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در فرح آباد ساری در استان مازندران اجراء شد. تعداد 720 عدد بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler1877) با میانگین وزنی 7 گرم در 18 ونیرو به ‌طور تصادفی تقسیم گردیدند. شش جیره غذایی با استفاده از سه سطح پروتئین (45%، 50% و 55 %) و دو سطح انرژی (3/5 و 4 کیلوکالری در چارچوب یک طرح آزمایشی فاکتوریل (3×2) تهیه گردید. غذادهی مطابق با درجه‌حرارت آب و اندازه ماهی که معمولاً از 1/5 تا 0/04 وزن بدن متغیر بوده است، روزی سه بار (ساعات 8، 12 و 16) انجام شد. بررسی‌ ها نشان داد که غذای حاوی 45% پروتئین بر برخی شاخص‌ های رشد مانند ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین اثر معنی‌ داری مثبت داشته است (0/05>p) اما با افزایش انرژی از 3500 به 4000 کالری اثر معنی ‌داری بر شاخص ‌های رشد ماهی دیده نمی ‌شود (0/05<p). نتایج نشان داد که مناسب ‌ترین سطح پروتئین برای ماهی آزاد دریای خزر برای یک رشد ایده آل سطح 50% می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها