بررسی خصوصیات فیزیکی پلت اکسترود و فشرده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) و کپور معمولی (Ciprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی ساختار فیزیکی پلت تهیه شده مورد استفاده در صنعت آبزی ‌پروری است. به این منظور، پلت‌ های مخصوص پرواری با قطر 4 میلی ‌متر، اکسترود و فشرده تهیه شده برای مصرف قزل ‌آلا و کپور، از کارخانه به‌دانه شمال مورد آزمایش قرار گرفت. پارامتر‌های مورد بررسی یکنواختی قطر پلت، وزن حجمی، رطوبت، شناوری، نرخ گسترش، حلالیت در آب و ظرفیت نگه‌ داری آب  بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قطر دانه خوراک تهیه شده با روش اکسترود اختلاف معنی ‌داری با قطر پلت فشرده نداشت. نتایج به ‌دست آمده از وزن حجمی، رطوبت و نرخ گسترش در پلت اکسترود کم ‌تر از پلت فشرده بود و اختلاف معنی ‌داری نشان داد (0/05>p) اما بین پلت‌ های قزل‌ آلا و کپور اختلاف معنی ‌داری دیده نشد (0/05<p). پلت‌ های اکسترود در طی مدت آزمایش کاملاً شناور و پلت‌ های فشرده کاملا غوطهور بود. پلت اکسترود پایداری در آب بیش ‌تری نسبت به پلت فشرده نشان داد و انحلال پذیری در پلت اکسترود و فشرده کپور کم ‌تر از دو نوع پلت قزل‌ آلا بود اما در هیچ‌ یک از دو حالت اختلاف معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<p). ظرفیت نگه‌ داری آب در بررسی بین اکسترود و فشرده اختلاف آماری معنی ‌داری مشاهده شد (0/05>p) و پلت‌ های در حالت اکسترود ظرفیت نگه‌ داری آب بیش ‌تری داشت اما در جیره قزل‌ آلا و کپور اختلاف معنی ‌داری مشاهده نشد (0/05<p). در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که دوام و پایداری پلت‌ های اکسترود بیش ‌تر از پلت‌ های فشرده بود و این نوع پلت مزایای بیش‌ تری برای استفاده در تغذیه آبزیان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical characteristics extruded and pressed pellets for feed salmon (Oncorhyncus mykiss) and common carp (Ciprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mazahery Tehrani
  • Abdul Samad Keramat Amiri
Department of Fisheries, Animal and Fisheries Sciences University, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 578
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the physical structure of the pellets produced in the aquaculture industry. For this reason, pellets for growthing with a diameter of 4 mm, extruded and pressed preparation for taking trout and carp, of Behdaneh factory in sari was tested. tested Grft.paramtr uniform pellet diameter, weight, humidity, immersion, spreading rate, solubility water and water-holding capacity. The results showed that the grain diameter feed made with extruded pellets compressed with a diameter of no significant difference. The results of the test weight, moisture and compressed pellets was less than the rate of expansion of the extruded pellets and showed significant differences (P <0.05), but the trout and carp pellets was not significantly different (P> 0.05). During the test floating pellets extruded and pressed pellet was completely submerged. Extruded pellet stability in water than compressed pellets and extruded pellets and pressed carp solubility in less than two types of trout pellets, but in neither case was no significant difference (P> 0.05). Water holding capacity (WHC) in the investigation of extruded and pressed statistically significant difference was observed (P <0.05) and extruded pellets in the water holding capacity was higher but not statistically significant difference in the diet of trout and carp (P> 0.05 ). Finally, it can be concluded that most of the pellets compressed extruded pellet durability, and this type of platform is more advantageous for use in fish feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Quality
  • Exterude
  • Pressed pellet
  • Salmon
  • Common carp