بررسی خصوصیات فیزیکی پلت اکسترود و فشرده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) و کپور معمولی (Ciprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی ساختار فیزیکی پلت تهیه شده مورد استفاده در صنعت آبزی ‌پروری است. به این منظور، پلت‌ های مخصوص پرواری با قطر 4 میلی ‌متر، اکسترود و فشرده تهیه شده برای مصرف قزل ‌آلا و کپور، از کارخانه به‌دانه شمال مورد آزمایش قرار گرفت. پارامتر‌های مورد بررسی یکنواختی قطر پلت، وزن حجمی، رطوبت، شناوری، نرخ گسترش، حلالیت در آب و ظرفیت نگه‌ داری آب  بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قطر دانه خوراک تهیه شده با روش اکسترود اختلاف معنی ‌داری با قطر پلت فشرده نداشت. نتایج به ‌دست آمده از وزن حجمی، رطوبت و نرخ گسترش در پلت اکسترود کم ‌تر از پلت فشرده بود و اختلاف معنی ‌داری نشان داد (0/05>p) اما بین پلت‌ های قزل‌ آلا و کپور اختلاف معنی ‌داری دیده نشد (0/05<p). پلت‌ های اکسترود در طی مدت آزمایش کاملاً شناور و پلت‌ های فشرده کاملا غوطهور بود. پلت اکسترود پایداری در آب بیش ‌تری نسبت به پلت فشرده نشان داد و انحلال پذیری در پلت اکسترود و فشرده کپور کم ‌تر از دو نوع پلت قزل‌ آلا بود اما در هیچ‌ یک از دو حالت اختلاف معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<p). ظرفیت نگه‌ داری آب در بررسی بین اکسترود و فشرده اختلاف آماری معنی ‌داری مشاهده شد (0/05>p) و پلت‌ های در حالت اکسترود ظرفیت نگه‌ داری آب بیش ‌تری داشت اما در جیره قزل‌ آلا و کپور اختلاف معنی ‌داری مشاهده نشد (0/05<p). در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که دوام و پایداری پلت‌ های اکسترود بیش ‌تر از پلت‌ های فشرده بود و این نوع پلت مزایای بیش‌ تری برای استفاده در تغذیه آبزیان دارد.

کلیدواژه‌ها