تأثیر استفاده از سین بیوتیک با سطوح مختلف بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید به همراه لاکتوباسیلوس کازئی بر فعالیت برخی آنزیم های گوارشی ماهی کپورمعمولی (Ciprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

سین ‌بیوتیک ‌ها مکمل‌ های غذایی هستند که ترکیبی از پروبیوتیک‌ ها و پری‌ بیوتیک ‌ها می‌ باشند، از این رو سین‌ بیوتیک‌ ها اثرات مفید بیش‌ تری دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیکی بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید (ایمنوژن) به‌ همراه لاکتوباسیلوس کازئی 1608 PTCC بر آنزیم ‌های گوارشی ماهی کپورمعمولی بود. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی، شامل سه سطح 0/5(B) 1، (A) و 1/5 (C) درصد پربیوتیک ایمنوژن به‌ همراه لاکتوباسیلوس کازئی 107×5 CFU g_1 در هر گرم خوراک پایه، گروه لاکتوباسیلوس کازئی به تنهایی و گروه شاهد بدون مکمل غذایی در قالب 5 تیمار با سه تکرار طراحی شد. 300 بچه‌ ماهی با میانگین وزن 5±65 گرم و تراکم 20 عدد در مخازن پلی‌ اتیلنی به ‌مدت 11 هفته با جیره‌ های آزمایشی تغذیه شدند. نمونه‌گیری از دستگاه گوارش ماهیان (3 قطعه از هر تکرار)، در روز صفر (اول شروع آزمایش)، 30 ، 60 و 75 (15 روز قطع مکمل غذایی) انجام ‌شد. نتایج فعالیت آنزیم‌ های گوارشی بچه ‌ماهیان کپور نشان داد، فعالیت آنزیم‌ های تریپسین و پروتئاز، آلفا-آمیلاز، لیپاز و آلکالین فسفاتاز به ‌طور قابل توجهی نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت ( 0/05>p). نتایج این مطالعه نشان داد، سطوح مختلف ایمنوژن در ترکیب سین ‌بیوتیک قابلیت تأثیرگذاری بالایی بر افزایش کارایی دستگاه گوارش به ‌لحاظ جایگزینی پروبیوتیکی و افزایش فعالیت آنزیم ‌های گوارشی دارد و این سین ‌بیوتیک در غلظت یک درصد ایمنوژن می ‌تواند به ‌عنوان مکمل مناسبی برای جیره غذایی کپور معمولی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Synbiotic with different level of βglocan and mananoligosaccharide with Lactobacillus casei on some gustrointestinal enzymes activity of Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Nasipour 1
  • Takavar Mohammadian 2
  • Mohammad Reza Tabandeh 3
  • Mehrzad Mesbah 4
1 Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Synbiotics refer to nutritional supplements combining probiotics and prebiotics in a form of synergism, hence synbiotics, enhancing their isolated beneficial effects. The aim of current study is evaluating effects of different levels of Immunogen with Lactobacillus casei PTCC 1608 on some digestive enzymes activities of common carp fish (Cyprinuscarpio). This experiment has been carried out in five treatment (each with 3 replicate), including 0.5 (A), 1(B), 1.5(C)percent Immunogen with Lactobacillus casei5×107 cfu g_1 per gr diet,only Lactobacillus casei5×107 cfu g_1 (D) per gr diet and control € with non-synbiotic diet. 300 fish with average weight of 65±5 gr distributed in 12 tank (20ind/300 lit tank), fed experimental diet during11 weeks. To analyze the activity of digestive enzymes, on Days 0, 30 and 60 after probiotic feeding and 15 day after treatment cessation, the fish were starved for 24 h and take 3 fish per replicate and the three are taken randomly. The results showed that synbiotic could significantly the digestive enzymes activities assay demonstrated trypsine of α-amylase, lipase and alkaline phosphatase of synbiotic groups considerably was higher than control (p<0.05). This study indicated different levels of synbiotic have capability to enhance probiotic substitution, digestive enzyme activity lead to digestive system efficiency and finally raising growth. It seems this symbiotic at 1% Imnogene with Lactobacillus casei could select as a good diet supplement on common carp culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synbiotic
  • growth
  • survival
  • Microbial flora
  • digestive enzyme
  • Common carp (Cyprinus carpio)