شناسایی جنسMetopograpsus (brachyuran: Grapsidae) با تاکید بر مطالعات مولکولی و فراساختاری

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

چکیده

جنس Metopograpsus  شامل 6 گونه در جهان است که دو گونه از آن‌ ها که به ‌طور معمول در خلیج ‌فارس وجود دارد شامل گونه‌ های Metopograpsus messor و Metopograpsus thukuhar می باشند. این دو گونه از لحاظ مورفولوژی بسیار مشابه بوده در نتیجه براساس مورفولوژی شناخت آن‌ ها بسیار گیج‌ کننده است. وجود گونه ‌های مخفی و هم ‌نیا در میان سخت‌ پوستان دریایی بسیار رایج است. هدف مطالعه حاضر بررسی این نکته بود که آیا 6 مورفوتایپ گونه ‌های جنس Metopograpsus  از لحاظ ژنتیکی متفاوت هستند یا خیر، بنابراین  نشانگر مولکولی ژن COI با تاکید بر فراساختار اولین گونوپود جنس نر بررسی شد تا روابط تکاملی را در میان گونه ‌های این جنس نشان داده شود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدی این قطعه ژنی میتوکندریایی (COI) در تمام نمونه های مورد بررسی یکسان نیست و از این 6 مورفوتایپ گونه  Metopograpsus sp.PGE با بقیه مورفوتایپ‌ ها تفاوت بیش ‌تری را نشان داد و در کلادی جداگانه قرار گرفت. مطالعه فراساختار قسمت راسی اولین گونوپود جنس نر نشان داد، تفاوت‌ هایی  در قسمت راسی  این اندام  در 6 مورفوتایپ رنگی دیده می شود. آن‌ چه از این بررسی حاصل شد نشان داد، زمانی‌ که تشخیص گونه ‌ها به ‌دلیل شباهت‌ های زیاد مورفولوژی مشکل است، بررسی ‌های فراساختار اولین گونوپود جنس نر و شناسایی براساس ژن COI در تفکیک گونه ‌ها بسیار مفید است.  

کلیدواژه‌ها