شناسایی جنسMetopograpsus (brachyuran: Grapsidae) با تاکید بر مطالعات مولکولی و فراساختاری

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

چکیده

جنس Metopograpsus  شامل 6 گونه در جهان است که دو گونه از آن‌ ها که به ‌طور معمول در خلیج ‌فارس وجود دارد شامل گونه‌ های Metopograpsus messor و Metopograpsus thukuhar می باشند. این دو گونه از لحاظ مورفولوژی بسیار مشابه بوده در نتیجه براساس مورفولوژی شناخت آن‌ ها بسیار گیج‌ کننده است. وجود گونه ‌های مخفی و هم ‌نیا در میان سخت‌ پوستان دریایی بسیار رایج است. هدف مطالعه حاضر بررسی این نکته بود که آیا 6 مورفوتایپ گونه ‌های جنس Metopograpsus  از لحاظ ژنتیکی متفاوت هستند یا خیر، بنابراین  نشانگر مولکولی ژن COI با تاکید بر فراساختار اولین گونوپود جنس نر بررسی شد تا روابط تکاملی را در میان گونه ‌های این جنس نشان داده شود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدی این قطعه ژنی میتوکندریایی (COI) در تمام نمونه های مورد بررسی یکسان نیست و از این 6 مورفوتایپ گونه  Metopograpsus sp.PGE با بقیه مورفوتایپ‌ ها تفاوت بیش ‌تری را نشان داد و در کلادی جداگانه قرار گرفت. مطالعه فراساختار قسمت راسی اولین گونوپود جنس نر نشان داد، تفاوت‌ هایی  در قسمت راسی  این اندام  در 6 مورفوتایپ رنگی دیده می شود. آن‌ چه از این بررسی حاصل شد نشان داد، زمانی‌ که تشخیص گونه ‌ها به ‌دلیل شباهت‌ های زیاد مورفولوژی مشکل است، بررسی ‌های فراساختار اولین گونوپود جنس نر و شناسایی براساس ژن COI در تفکیک گونه ‌ها بسیار مفید است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification genus Metopograpsus (brachyura:Grapsidae) based on molecular and ultrastructure studies

نویسندگان [English]

 • Farideh Chenari
 • Seyed Mohammad Bagher Nabavi
 • Mohammad Ali Salari
 • Ahmad Savari
 • Hossein Zolgharnein
Department of Marine Biology, Faculty of Marine and Oceanic Sciences, University of Marine Science and Technology, KHORAMSHAHR, POBox 64199-43175
چکیده [English]

Worldwide, the genus Metopograpsus consists of six species . Metopograpsus thukuhar and Metopograpsus messor are common species belong to the genus that found in the Persian Gulf.. These two species are morphologically very similar to each other; as a result, their recognizing is morphologically very confusing. The existence of cryptic  and  sibiling species are common in marine crustaceans. The aim of this study was to evaluate whether the six morophotypes (A-E) from Metopograpsus are genetically differentiated or not, and thus, it used molecular data (mitochondrial COI) with emphasis on ultrastructure of the male first gonopod to explore evolutionary relationships in this genus. The results of present study showed that the nucleotide sequence of the mitochondrial gene fragment (COI) is not identical in all samples examined and from these 6 morphotypes ,Metopograpsus sp.PGE  species was more different  with other morphotypes and it was placed in a separate clade. Ultrastructure Study of the apical part of the first male  gonopods  showed  that there are  differences in the apical part of  6 color morphtypes. what was obtained from this study showed that It is very important to investigate the first male gonopod  based on the COI gene in separation of species since, identification of  species  is difficult for many similarities morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metopograpsus
 • molecular
 • COI
 • ultrastructure
 • gonopod
 • Persian Gulf