بررسی تنوع جمعیتی شاه میگو (Astacus leptodactylus) دریاچه مخزنی سد ارس با استفاده ازصفات ریخت سنجی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

دریاچه مخزنی سد ارس زیستگاه گونه منحصر به ‌فرد و مهم اقتصادی از آبزیان با عنوان شاه‌ میگو ‌آب شیرین (Astacus leptodactylus) می‌ باشد. دریاچه پشت این سد امروزه یکی از منابع آبی مهم در زمینه آبزی ‌پروری است. تنوع اکولوژیک نواحی مختلف دریاچه باعث شده است جمعیت ‌های مختلفی از شاه‌ میگو آب شیرین دربخش‌ های مختلف دریاچه زندگی کنند که ممکن است از نظر ویژگی‌ های فنوتیپی با هم تفاوت داشته باشند. لذا هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌ های ریخت‌ شناسی و ریخت‌ سنجی جمعیت‌ های مختلف شاه میگو سد ارس در3 ایستگاه مختلف دریاچه بود. بدین منظور از 3 ایستگاه در بخش‌ های مختلف دریاچه پشت سد ارس در مجموع تعداد 72 نمونه شاه میگو صید شد. و سپس در آزمایشگاه 26 صفت ریخت‌ شناسی و 6 صفت ریخت‌ سنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که جمعیت‌ های این سخت‌ پوست از نظر صفات ریخت‌ شناسی دارای تفاوت‌ های مشخصی هستند  که آن‌ ها را در جمعیت‌ های مستقلی قرار می‌ دهد. آنالیز آماری جمعیتی Canonical Discriminat Function (DA) براساس تابع ممیزی 1 توانست ضمن جدا نمودن این 3 جمعیت، برخی از صفات ریخت‌ شناسی از قبیل ارتفاع شکم، طول انگشت چنگالی راست، طول چنگال راست، عرض چنگال راست، عرض کاسه سنگ، عرض سر، عرض دنباله شنا و زاویه آلفا را موثر در این جدائی تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on population diversity of Freshwater Crayfish(Astacus leptodactylus) from Aras dam reservoir using morphometric properties

نویسندگان [English]

  • Milad Pourzare 1
  • Ramin Manaffar 2
  • Ali Nekuie fard 1
  • Mehdi Mohamadzade 3
1 Artemia Research Center, the Research Institute of Fisheries Science countries, organizations, research, education and extension, Urmia, POBox: 365
2 Department of Fisheries, Institute for Studies lake, Urmia University, POBox: 165
3 department of biology, faculty of science, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Aras Dam reservoir is a habitat for endemic crayfish which has economically high value among aquatics. The lake behind the dam is one of the important sources of fisheries in the field of aquaculture. Ecological diversity of different areas of the lake has caused several populations of crayfish that live in different parts of the Lake. These ecological divisions may cause phenotypic differentiation among populations. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the morphological and morphomeristic features among different populations in 3 different stations in the lake. For this purpose, 72 samples were taken from 3 Stations, and then 27 morphological and 6 morphomeristic factors were examined in the laboratory. The results of this study showed this crustacean population has a certain morphological differences. According to Canonical Discriminat Function Analyses (DA) some of these traits like ABH, CFL-R, CLL-R, CLW-R, CPW, HEW, TEW and α angle are more influenced by ecological circumstance of area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freshwater crayfish
  • Aras reservoir
  • morphology
  • Morphomeristic