بررسی تنوع جمعیتی شاه میگو (Astacus leptodactylus) دریاچه مخزنی سد ارس با استفاده ازصفات ریخت سنجی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

دریاچه مخزنی سد ارس زیستگاه گونه منحصر به ‌فرد و مهم اقتصادی از آبزیان با عنوان شاه‌ میگو ‌آب شیرین (Astacus leptodactylus) می‌ باشد. دریاچه پشت این سد امروزه یکی از منابع آبی مهم در زمینه آبزی ‌پروری است. تنوع اکولوژیک نواحی مختلف دریاچه باعث شده است جمعیت ‌های مختلفی از شاه‌ میگو آب شیرین دربخش‌ های مختلف دریاچه زندگی کنند که ممکن است از نظر ویژگی‌ های فنوتیپی با هم تفاوت داشته باشند. لذا هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌ های ریخت‌ شناسی و ریخت‌ سنجی جمعیت‌ های مختلف شاه میگو سد ارس در3 ایستگاه مختلف دریاچه بود. بدین منظور از 3 ایستگاه در بخش‌ های مختلف دریاچه پشت سد ارس در مجموع تعداد 72 نمونه شاه میگو صید شد. و سپس در آزمایشگاه 26 صفت ریخت‌ شناسی و 6 صفت ریخت‌ سنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که جمعیت‌ های این سخت‌ پوست از نظر صفات ریخت‌ شناسی دارای تفاوت‌ های مشخصی هستند  که آن‌ ها را در جمعیت‌ های مستقلی قرار می‌ دهد. آنالیز آماری جمعیتی Canonical Discriminat Function (DA) براساس تابع ممیزی 1 توانست ضمن جدا نمودن این 3 جمعیت، برخی از صفات ریخت‌ شناسی از قبیل ارتفاع شکم، طول انگشت چنگالی راست، طول چنگال راست، عرض چنگال راست، عرض کاسه سنگ، عرض سر، عرض دنباله شنا و زاویه آلفا را موثر در این جدائی تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها