تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

قطع پایه چشمی رایج ‌ترین روش برای تحریک رسیدگی جنسی در هچری‌ های تجاری میگوی خانواده پنائیده است. این مطالعه به ‌منظور بررسی قابلیت استفاده از هورمون اواپریم (گنادوتروپین و ضد دوپامین) برای القاء رسیدگی تخمدان در میگو وانامی انجام شد. مولدین ماده در 4 تیمار آزمایشی به ‌شرح زیر تقسیم شدند: 1) تیمار قطع پایه چشمی، 2 و 3) به‌ ترتیب تیمارهای 500 و 1000 نانوگرم تزریق هورمون اواپریم به ازای هرگرم وزن بدن میگو، 4) تیمار تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد). فاکتورهای تولیدمثلی مانند تعداد تخم‌ ها، قطر اووسیت‌ ها، شاخص گنادوسوماتیک و تعداد ناپلی بررسی شد. نتایج آنالیز فاکتورهای تولیدمثلی نشان داد که بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌ داری وجود داشت (0/05>p). بیش ‌ترین میانگین تعداد تخم و ناپلی (به ‌ترتیب16993±83100 و 5180±56132) در تیمار قطع پایه چشمی به دست آمد. ضعیف‌ ترین عملکرد تولیدمثل در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد) مشاهده شد. تغییرات همولنف در برابر استرس‌ های فیزیولوژیکی بررسی شد. تعداد سلول‌ های همورال بین تیمار قطع پایه چشمی و تیمار تزریق تفاوت آماری معنی ‌داری نداشت (0/05<p).پاسخ‌ های متابولیکی (پروتئین کل، گلوکز، لاکتات و کورتیزول) بین تیمارهای آزمایشی، در دو زمان ۰ و ۴۵ دقیقه تفاوت آماری معنی‌ داری داشت (0/05>p). در این دو زمان، پارامترهای متابولیکی در تیمار قطع چشمی افزایش و در تیمار تزریقی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eyestalk ablation and hormone injection on Reproductive performance and physiological stress in Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • Hossein Adineh 1
  • Mohammad Sudagar 2
  • Hasan Salehi 3
  • Seyed Abbas Hosseini 2
  • Hosna Gholipour 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gonbad-e Qabus, POBox: 163
2 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, POBox: 487-49175
3 Research Institute of Fisheries Science countries, Organization of research, education and extension, Tehran, POBox: 6116- 14155
چکیده [English]

Eyestalk ablation is the most common procedure to induce gonadic maturation in commercial hatcheries of penaeid shrimp. This study was conducted in order to investigate the potential of using Ovaprim (gonadotropin and dopamine antagonist) hormone to induce ovarian maturation on Litopenaeus vannamei. The female broodstocks were divided into 4 treatments as follows: 1) Eyestalk ablation; 2 and 3) Ovaprim injections at 500 and 1000 ng/g body weight (BW), respectively; 4) sterile vehicle solution injection (control). Reproductive parameters were evaluated such as the number of eggs, oocyte diameters and gonadosomatic indices and number of nauplii. The results of the analysis of reproductive factors showed that there was significant difference between experimental treatments (p< 0.05). The highest average number of egg and nauplii (83100± 16993 and 56132± 5180 respectively) was obtained in eyestalk ablation treatment. The weakest reproductive performance was observed in the sterile vehicle solution injection treatment (control). Hemolymph changs to physiological stress (eyestalk ablation and injection treatments) was investigated. The results showed that humoral cell number was no significant statistical differences between eyestalk ablation and injection treatments (p> 0.05). Metabolic response (protein, glucose, lactate and cortisol) was significantly different between experimental treatments at the time 0 and 45 minutes (p< 0.05).  The both time, metabolic parameters increase in the eyestalk ablation treatment and was reduced injection treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eyestalk ablation
  • Hormone injection
  • Maturation and physiological stress