روش ساده و کارا برای جداسازی DNA ژنومیک از بافت های کهنه میگو ببری سبز( Penaeus semisulcatus)، مناسب برای PCR معکوس

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

انتخاب روش مناسب جهت استخراجDNA  سالم و دست‌ نخورده از بافت‌ هایی که مدت طولانی در الکل نگه ‌داری شده ‌اند، نقش مهمی در موفقیت آنالیزهای مولکولی دارد. هدف از این مطالعه، بهینه ‌سازی یک روش ساده، تکرار پذیر، ایمن و قابل اعتماد جهت استخراج DNA ژنومیک با کیفیت از بافت‌ های قدیمی ماهیچه ‌ای میگو ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) بود. از مهم ‌ترین مزایای این روش، پودر نمودن بافت در هاون چینی پس از خشک کردن در درجه حرارت 40 درجه سانتی‌ گراد، عدم استفاده از نیتروژن مایع جهت پودر کردن بافت و کاهش زمان استخراج تا حدود 5 ساعت بود. به ‌دلیل این که موفقیت در واکنش PCR معکوس، به‌ شدت وابسته به کیفیتDNA  الگو است، جداسازی بخشی از ژن بتا اکتین با استفاده از این واکنش، جهت ارزیابی کیفیتDNA  استخراج شده، مورد توجه قرار گرفت. موفقیت در تکثیر و تعیین توالی بخشی از ژن بتا اکتین میگو ببری سبز، حاکی از آن است که DNA حاصل از این روش از کیفیت لازم جهت واکنش فوق برخوردار است. با توجه به موفقیت‌ آمیز بودن واکنش PCR معکوس، DNA حاصل از این روش را می‌ توان با موفقیت جهت انجام سایر مطالعات مولکولی از قبیل AFLP، RFLP و تکثیر قطعات بلند که نیازمند DNA با کیفیت است، به ‌عنوان الگو مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها