برخی ویژگی‌های جمعیت و تولیدمثلی میگو آب شیرین (1849(Macrobrachium nipponense De Haan, در تالاب انزلی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، صندوق پستی: 163

2 مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3464- 41635

3 بخش تحقیقات شیلات و آبزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3394- 41635

چکیده

این تحقیق در طی فروردین الی مهر 1393 بر روی مجموع 10645 میگو شامل 5667 نر، 4978 ماده و 58 میگو نابالغ صورت گرفت. نسبت جنسی نر به ماده 1: 1/14 برآورد گردید. دامنه طول کل و وزن در این میگو به‌ترتیب 81/5-6/5 میلی‌متر و 13/69-0/01 گرم به‌دست آمد. میانگین طول و وزن در میگوهای نر (طول کل 46/6میلی‌متر و وزن 2/76 گرم) بیش ‌تر از ماده‌ها (میانگین طول کل 44/5میلی‌متر و وزن 2/14گرم) بود. ارتباط طول و وزن بین نرها و ماده‌ها قوی و هر دو جنس دارای رشد آلومتریک مثبت می‌باشند (نر3/33=b ، ماده 22/3=b)r2=0/99 ). ضریب چاقی در نرها از 1/96 تا 2/33 (میانگین  0/01±2/07) و در ماده‌ها از 1/97 تا 2/17(میانگین 0/01±2/04) نوسان داشت. ماده‌های تخم‌ دار در این میگو از ماه اردیبهشت تا شهریور با یک بیشینه در مرداد ماه مشاهده گردید. کم ‌ترین و بیش ‌ترین طول کل در ماده‌های تخم‌ دار به ‌ترتیب 23/7 و 71/5 میلی‌متر در تیرماه به‌دست آمد. میانگین طول اولین بلوغ در میگو مورد مطالعه 38/4 میلی‌متر تعیین گردید. میزان هم‌آوری با حداقل 43 عدد تخم در شهریور و حداکثر 5821 عدد تخم در تیرماه بود (میانگین 48±1227). بین تعداد تخم و طول کل رابطه مستقیم و معنی‌دار نشان می‌دهد (0/79=r). بازده تولیدمثلی در ماه‌های مختلف متغیر و از 1/6 در شهریور تا 22/4 در ماه تیر متغیر بود (میانگین 0/2±9/2). نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد، شرایط مناسب برای رشد میگو M. nipponense در تالاب انزلی فراهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Certain population and reproduction characteristics of the oriental river prawn (Macrobrachium nipponese) in Anzali lagoon

نویسندگان [English]

  • Afshar Zoughi shalmani 1
  • Abdolrahman Patimar 1
  • Hojatillah Jafaryan 1
  • Shahram Abdulmaleki 2
  • Babak Tizkar 3
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad, POBox: 163
2 International Research Institute for Caspian Sea sturgeon, the research, education and extension, Rasht, Iran, POBox: 3464- 41635
3 Fisheries and Aquaculture Research, Education and Research Center for Agriculture and Natural Resources Gilan, organization, research, education and extension, Rasht, Iran, POBox: 3394- 41635
چکیده [English]

The present research was conducted during April-October 2014 on 10645 pieces of prawn (Macrobrachium Nipponese) consisting of 5667 male, 4978 female and 68 juvenile. The male/female ratio was 1/14:1. The weight-length range among the prawns recorded were 0.01-13.69 gr and 6.5-81.5mm respectively. The average body weight-length among male prawns examined (TL= 46.6mm , W = 2.76gr) showed to be higher than those of in female (average TL = 44.5mm and W = 2.14gr). The body weight-length relationship in both male and female proved to be strong, enjoying positive allometrics (r2 = 0.99; b= 3.22 female, b= 3.33 male). The condition factor of male prawns fluctuated from 1.96 to 2.33 (average, 2.07± 0.04) while in female prawns it varied from 1.97 to 2.17 (average 2.04±0.04).The ovigerous females were observed from May to September with a peak time in July.The minimum and maximum total lengths of female spawners were 23.7 and 71.5mm respectively that occurred in July.The mean size at first maturity measured, stood at 46.1mm.The lowest fecundity rate was in Aug with a minimum 42 pieces of eggs followed by the highest fecundity in July with 5821eggs (Average, 1227± 48). There appeared to be a direct and significant relationship between egg number and the total length(r= 0.79).The reproductive output was different in various month of the year ranging from 1.6 in September to 22.4in July (average, 9.2±0.2). The results indicate that there is a favorable environmental condition for M. nipponese.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population
  • Reproduction
  • Macrobrachium nipponese
  • Anzali lagoon