شناسایی آلاینده های باکتریایی در سطح سیست های Artemia urmiana پرورشی در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، صندوق پستی: 969

2 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی آلودگی­ های احتمالی باکتریایی سیست دز آرتمیا اورمیانا پرورشی انجام پذیرفته است. نمونه‎های سیست با استفاده از توری استریل چشمه 100 میکرونی از استخرهای پرورش آرتمیای مرکز تحقیقات آرتمیای کشور صید گشته و درون ظروف نمونه‎برداری استریل به آزمایشگاه باکتری ­شناسی مرکز منتقل شد. نمونه ­ها، به­ طور جداگانه داخل هاون چینی له گردیدند.  1 گرم از نمونه له شده داخل 9 سی­ سی پپتون واتر قرار گرفته و به ­مدت 18 تا 24 ساعت در انکوباتور 35 تا 37 درجه سانتی­ گراد قرار داده شدند. پس از این مدت گرم‎ خانه­ گذاری، هر یک از نمونه­ ها ابتدا در محیط‎ کشت عمومی  آگار و سپس در محیط اختصاصی سوپ مغذی با 3 در صد نمک طعام، مورد شناسائی نهایی قرار گرفتند. در نتایج  پژوهش با انجام انواع آزمایشات رنگ­ آمیزی، کلید شناسائی مورفولوژیک و غیره، باکتری­ های ویبریو سالینا، سودوموناس آیروژینوزا، آئروموناس هیدروفیلا، کوکسی ­ها، اشریشیا کولای، باسیل سرئوس و سالمونلا تیفی موریوم در سیست­ های آرتمیا مشاهده گردیدند که این آلودگی‎ها می تواند به آبزی مصرف ‎کننده انتقال یابند. لذا انواع سیست‎ها مورد استفاده در صنعت آبزی ­پروری، ابتدا بایستی با ترکیبات ضدعفونی کننده، عفونت زدائی شده وسپس بسته ­بندی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying bacterial contaminants throughout husbandry pool Artemia urmiana cysts in Artemia Research Center, Urmia

نویسندگان [English]

  • Faezeh Barati Mohamoadpanah 1
  • Yousefali Asadpour 2
1 Islamic Azad University of Urmia, POBox: 969
2 National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Urmia, Iran. P.O.Box 365
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the possible bacterial contamination on cysts of cultured Aretemia urmiana. Samples caught by using of 100 micron mesh sterile net from Artemia Research Center 's pounds. Then the samples were transferred in sterilized containers of bacteriology laboratory center. Of that center, then, separately crushed in mortar and 1 g of it was mixed with 9 CC pepton water. All samples were placed in incubator at 35-37 degree centigrades for 18-24 hours. Then, each sample was cultured and identified in general culture mediums agar and specific nutrient broth containing 3% NaCl.  The results of experiment with gram painting, key morphological identification and etc., bacteria congaing Psudomonasaeroginosa, gram negative Coccii, Bacillus cereus, E. coli, Aeromonas hydrophila, Salmonella typhimorium, and Vibrio bacteria were observed in the Artemia cysts. These infections can be transmitted to aquatic consumers. Thus the cyst consumed in aquaculture should be disinfected with disinfection compounds and then could get packed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial infection
  • Cyst
  • Artemia urmiana
  • Cultured
  • Urmia