شناسایی آلاینده های باکتریایی در سطح سیست های Artemia urmiana پرورشی در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، صندوق پستی: 969

2 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، صندوق پستی: 365

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی آلودگی­ های احتمالی باکتریایی سیست دز آرتمیا اورمیانا پرورشی انجام پذیرفته است. نمونه‎های سیست با استفاده از توری استریل چشمه 100 میکرونی از استخرهای پرورش آرتمیای مرکز تحقیقات آرتمیای کشور صید گشته و درون ظروف نمونه‎برداری استریل به آزمایشگاه باکتری ­شناسی مرکز منتقل شد. نمونه ­ها، به­ طور جداگانه داخل هاون چینی له گردیدند.  1 گرم از نمونه له شده داخل 9 سی­ سی پپتون واتر قرار گرفته و به ­مدت 18 تا 24 ساعت در انکوباتور 35 تا 37 درجه سانتی­ گراد قرار داده شدند. پس از این مدت گرم‎ خانه­ گذاری، هر یک از نمونه­ ها ابتدا در محیط‎ کشت عمومی  آگار و سپس در محیط اختصاصی سوپ مغذی با 3 در صد نمک طعام، مورد شناسائی نهایی قرار گرفتند. در نتایج  پژوهش با انجام انواع آزمایشات رنگ­ آمیزی، کلید شناسائی مورفولوژیک و غیره، باکتری­ های ویبریو سالینا، سودوموناس آیروژینوزا، آئروموناس هیدروفیلا، کوکسی ­ها، اشریشیا کولای، باسیل سرئوس و سالمونلا تیفی موریوم در سیست­ های آرتمیا مشاهده گردیدند که این آلودگی‎ها می تواند به آبزی مصرف ‎کننده انتقال یابند. لذا انواع سیست‎ها مورد استفاده در صنعت آبزی ­پروری، ابتدا بایستی با ترکیبات ضدعفونی کننده، عفونت زدائی شده وسپس بسته ­بندی شود.

کلیدواژه‌ها