اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران، صندوق پستی: 4111

چکیده

یک حجم منی به ­دست آمده از 4 راس بز نژاد مهابادی 4-3 ساله در فصل تولیدمثلی در 20 حجم رقیق­ کننده بر پایه بافر تریس حاوی مقادیر 0/5، 1، 1/5، 2 و 2/5 درصد لسیتن سویا  به ­عنوان افزودنی با منشا غیرحیوانی و یک درصد زرده تخم مرغ به ­عنوان افزودنی با منشا حیوانی مخلوط شد و اثرات افزودنی ­ها بر جنبایی کل و پیشرونده، زنده مانی، یک ­پارچگی غشاء و میزان اسپرم ­های دارای مورفولوژی غیرطبیعی در 2، 6، 24 و 48 ساعت پس از نگه ­داری منی در دمای 4 درجه سانتی­ گراد بررسی شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش زمان نگه ­داری میزان جنبایی کل و پیشرونده ،یک ­پارچگی غشاء، زنده مانی و درصد اسپرم ­های با مورفولوژی طبیعی به ­طور معنی ­داری کاهش یافتند (p<0/05). در زمان ­های مورد ارزیابی هیچ تفاوت معنی­ داری در جنبایی کل و پیشرونده و یک ­پارچگی غشاء بین رقیق­ کننده­ های مختلف وجود نداشت (0/05<P). در 24 ساعت پس از نگه ­داری منی در شرایط سرد زنده مانی اسپرم در رقیق­ کننده حاوی 1/5 درصد لسیتین بیش ­تر از رقیق­ کننده حاوی 0/5 درصد لسیتین بود.  در 6، 24 و 48 ساعت پس از نگه ­داری منی در شرایط سرد درصد اسپرم های با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیق­ کننده حاوی 1/5 درصد لسیتین به طور معنی ­داری کم ­تر از سایر رقیق­ کننده ­های حاوی زرده و برخی از سطوح مختلف لسیتین بودند (0/05>P). با توجه به نتایج به ­دست آمده، رقیق­ کننده حاوی 1/5 درصد لسیتین سویا به ­عنوان رقیق­ کننده مناسب برای نگه­ داری اسپرم بز در شرایط سرد می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C

نویسندگان [English]

  • Kazem karimi 1
  • Mehdi Zhandi 2
1 Department of animal science, colage of agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of animal science, colage of agriculture, Tehran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

One ml of semen obtained from 4 Mahabadi goats (3- to 4-year-old) during reproduction session was mixed with 20 ml of a tris buffer based extender contained 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 % soy lecithin as a non animal-derived additive or 1 % egg yolk as an animal-derived additive and stored in 4°C. The total and progressive motility, viability, membrane integration, abnormal morphology of the sperm at 2, 6, 24 and 48 h after storage were assessed. Results showed that sperm motility and memberan integration decreased with increasing of storage time (P<0.05) and there were no different between different extender for these parameters (P>0.05). At 24 h after storage in 4°C sperm viability in the 1.5% soy lecithin-containing extender was higher than those exposed to the 0.5% soy lecithin-containing extender. At 6, 24 and 48 h after storage in 4°C the percent of sperms with abnormal morphology was lower in 1.5% soy lecithin-containing extender than other soy lecithin-contained extenders or egg yolk-contained extenders(P<0.05). Therefore, 1.5% soy lecithin-containing extender is a proper extender for storage goat semen at 4°C. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soy lecithin
  • Extender
  • Goat sperm
  • Storage at cold condition